เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดสถานที่สอบสัมภาษณ์กองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559 โดยแยกตามคณะของนักศึกษาเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในพิจารณา ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม iTech คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น. ตามเอกสารแนบ

สร้างเมื่อ 22 ส.ค. 2559  เวลา 8:47
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
88
Yesterday
98
This Month
800
Last Month
2,213
This Year
22,542
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์กองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559