เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 จากการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ได้พิจารณาตามเห็นสมควรแล้วจึงได้ประกาศผลการสอบคัดเลือก ผู้ที่มีรายชื่อให้มารายงานตัวตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2557 หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:20
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
8
Yesterday
78
This Month
1,710
Last Month
2,214
This Year
18,359
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจำปี 2557