เข้าสู่ระบบ  
 
 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 จากการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ได้พิจารณาตามเห็นสมควรแล้วจึงได้ประกาศผลการสอบคัดเลือก ผู้ที่มีรายชื่อให้มารายงานตัวตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2557 หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:20
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
36
Yesterday
86
This Month
490
Last Month
2,538
This Year
28,555
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจำปี 2557