เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอความร่วมมือให้นักศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ซึ่งระบบประเมินการสอนใหม่จะเชื่อมโยงกับระบบบริการนักศึกษาถ้านักศึกษาไม่ตอบแบบประเมินการสอนจะไม่สามารถเข้าใช้ระบบบริการศึกษาได้ และส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าดูตารางสอน ตารางสอบ เกรดเฉลี่ยนักศึกษาได้ โดยภาคปกติ และภาค กศ.บป. เปิดระบบให้ประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 - 30 เมษายน 2560 วิธีการใช้งานระบบประเมินดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

สร้างเมื่อ 15 มี.ค. 2560  เวลา 14:28
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
89
Yesterday
98
This Month
800
Last Month
2,213
This Year
22,542
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
การประเมินผลการสอนของอาจารย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านระบบคอมพิวเตอร์