เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอความร่วมมือให้นักศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ซึ่งระบบประเมินการสอนใหม่จะเชื่อมโยงกับระบบบริการนักศึกษาถ้านักศึกษาไม่ตอบแบบประเมินการสอนจะไม่สามารถเข้าใช้ระบบบริการศึกษาได้ และส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าดูตารางสอน ตารางสอบ เกรดเฉลี่ยนักศึกษาได้ โดยภาคปกติ และภาค กศ.บป. เปิดระบบให้ประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 - 30 เมษายน 2560 วิธีการใช้งานระบบประเมินดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

สร้างเมื่อ 15 มี.ค. 2560  เวลา 14:28
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
44
This Month
1,295
Last Month
1,712
This Year
8,845
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
การประเมินผลการสอนของอาจารย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านระบบคอมพิวเตอร์