เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบที่ 2 ระบบสอบคัดเลือก ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รายงานตัวลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกำหนด

สร้างเมื่อ 11 พ.ค. 2560  เวลา 15:40
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
85
Yesterday
98
This Month
800
Last Month
2,213
This Year
22,542
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2