เข้าสู่ระบบ  
 
 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบที่ 2 ระบบสอบคัดเลือก ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รายงานตัวลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกำหนด

สร้างเมื่อ 11 พ.ค. 2560  เวลา 15:40
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
10
Yesterday
116
This Month
174
Last Month
2,538
This Year
28,239
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2