กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม สู่ Thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมตักสิลาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ท่่านใดสนใจเข้าร่วมโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


สร้างเมื่อ 17 พ.ค. 2560  เวลา 10:32
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
42
Yesterday
51
This Month
632
Last Month
1,495
This Year
632
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3