เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
เนื่องจากผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บางสาขาวิชายังมีจำนวนไม่เต็มตามแผนการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจึงขอเปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ


สร้างเมื่อ 18 พ.ค. 2560  เวลา 14:07
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
86
Yesterday
98
This Month
800
Last Month
2,213
This Year
22,542
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 3)