เข้าสู่ระบบ  
 
 
ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา จะร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาได้กำหนดโควตาการส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ไว้แห่งละ 10 เรื่อง (ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน) แยกเป็นรูปแบบนำเสนอผลงานแบบบรรยายจำนวน 5 เรื่อง และรูปแบบโปสเตอร์จำนวน 5 เรื่อง นักวิจัยท่านใดสนใจสามารถส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 รายละเอียดโครงการประชุมวิชาการฯ สามารถติดตามได้ที่ การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11

สร้างเมื่อ 15 ก.ย. 2560  เวลา 16:29
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
15
Yesterday
64
This Month
2,467
Last Month
2,640
This Year
27,994
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
รับโควตาส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11