เข้าสู่ระบบ  
 
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

สร้างเมื่อ 17 พ.ย. 2560  เวลา 11:56
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
16
Yesterday
71
This Month
0
Last Month
2,538
This Year
28,065
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ