เข้าสู่ระบบ  
 
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

สร้างเมื่อ 17 พ.ย. 2560  เวลา 11:56
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
10
Yesterday
108
This Month
2,588
Last Month
3,139
This Year
24,719
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ