เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยในฝัน ใน 2 หัวข้อ
คือ 1.มหาวิทยาลัยในฝัน 2.เทพสตรีมุมนี้ที่ฉันรัก

สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:13
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
85
Yesterday
98
This Month
800
Last Month
2,213
This Year
22,542
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยในฝัน ทั้งบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า