กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดให้บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีปีการศึกษา 2556-2557 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยฯ จึงดำเนินการจัดซ้อมพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามเอกสารแนบ

สร้างเมื่อ 14 ก.ค. 2558  เวลา 10:26
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
59
Yesterday
57
This Month
1,228
Last Month
1,631
This Year
5,514
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2558