เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีทุนกู้ยืม กยศ. สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งนักศึกษามีจำนวนมากต่อทุนการศึกษาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้แต่ละคณะดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาประจำคณะเพื่อคัดเลือกผู้ที่ขาดแคลนทุนการศึกษาในการเรียนจริง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงมีกำหนดการตามเอกสารที่แนบ

สร้างเมื่อ 14 ส.ค. 2558  เวลา 9:32
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
10
Yesterday
98
This Month
800
Last Month
2,213
This Year
22,542
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประกาศสอบสัมภาษณ์ทุนกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2558