เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
# ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
# ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
# ประกาศ เรื่อง การยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
# ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)
# ประกาศ เรื่อง กำหนดปฏิทินการดำเนินการเพื่อขอโอนและเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
# ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)
# ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# ประกาศ เรื่อง การกำหนดเครื่องแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ
# ประกาศ เรื่อง ห้ามนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเสพสุราของมืนเมา หรือเล่นการพนันภายในมหาวิทยาลัย
# ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา
#  เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนของนักศึกษา [คลิกที่นี่]
    - นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 53-56
    - นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 57 เป็นต้นไป
    - นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 53 เป็นต้นไป
    - นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 57 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
47
Yesterday
46
This Month
0
Last Month
1,917
This Year
4,173
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี