เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
# คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
# ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)
# ประกาศ เรื่อง กำหนดปฏิทินการดำเนินการเพื่อขอโอนและเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
# ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)
# ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# ประกาศ เรื่อง การกำหนดเครื่องแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ
# ประกาศ เรื่อง ห้ามนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเสพสุราของมืนเมา หรือเล่นการพนันภายในมหาวิทยาลัย
# ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา
#  เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนของนักศึกษา [คลิกที่นี่]
    - นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 53-56
    - นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 57 เป็นต้นไป
    - นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 53 เป็นต้นไป
    - นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 57 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
94
Yesterday
98
This Month
800
Last Month
2,213
This Year
22,542
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี