กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
# คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
# ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)
# ประกาศ เรื่อง กำหนดปฏิทินการดำเนินการเพื่อขอโอนและเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
# ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)
# ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# ประกาศ เรื่อง การกำหนดเครื่องแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ
# ประกาศ เรื่อง ห้ามนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเสพสุราของมืนเมา หรือเล่นการพนันภายในมหาวิทยาลัย
# ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา
#  เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนของนักศึกษา [คลิกที่นี่]
    - นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 53-56
    - นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 57 เป็นต้นไป
    - นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 53 เป็นต้นไป
    - นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 57 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
9
Yesterday
52
This Month
601
Last Month
1,594
This Year
16,782
Last Year
1,434
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏลพบุรี