เข้าสู่ระบบ  
 
 
# คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 [คลิกที่นี่]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายสำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕
# ประกาศ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วยชุดฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
# ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
# ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
# ประกาศ เรื่อง การยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
# ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)
# ประกาศ เรื่อง กำหนดปฏิทินการดำเนินการเพื่อขอโอนและเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
# ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)
# ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# ประกาศ เรื่อง การกำหนดเครื่องแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ
# ประกาศ เรื่อง ห้ามนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเสพสุราของมืนเมา หรือเล่นการพนันภายในมหาวิทยาลัย
# ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา
# ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษของนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ (กศ.บป.)
#  เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนของนักศึกษา [คลิกที่นี่]
    - นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 53-56
    - นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 57 เป็นต้นไป
    - นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 53 เป็นต้นไป
    - นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 57 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
45
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี