เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของสาขาวิชา ภายในภาควิชาและคณะ และผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.๒๕๕๐
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ประกาศ เรื่อง กำหนดระดับสมรรถนะขั้นต่ำ สมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประกาศ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาเป็นงวด การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดเรียนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษของนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ (กศ.บป.)
ประกาศ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการในการสอบที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ เรื่อง ค่าตอบแทนการดำเนินการเกี่ยวกับควบคุมวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ประกาศ เรื่อง ค่าตอบแทนที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ เรื่อง ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือเก็บข้อมูล ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเลื่อนเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศ เรื่อง ยุบเลิกหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอขยายเวลาการศึกษาในระดับปริญญาโท
ประกาศ เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาชีพครู (บังคับ)
ประกาศ เรื่อง ค่าตอบแทนที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ในการทำผลงานทางวิชาการ และการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย แบ่งเป็นงวดตามภาคการศึกษา ใจการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรอุตสาหกรรมศษสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช พ.ศ.๒๕๕๗) พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศ เรื่อง ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้รับเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง วิธีการ แบบการขอต่อเวลาราชการ และระยะเวลาการยื่นคำขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง กรอบการจ้าง อัตราค่าจ้าง และการจ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากร ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าสู่กรอบอัตรากำลังที่มหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประกาศ เรื่อง กำหนดขอบข่ายภาระงาน และเกณฑ์ภาระงานของคณาจารย์ประจำซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ เรื่อง ภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจำที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในการทำผลงานทางวิชาการและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประกาศ เรื่อง การยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินราชการประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้ และการเบิกจ่ายเงิน ของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินราชการประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้ และการเบิกจ่ายเงิน ของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
20
Yesterday
92
This Month
1,517
Last Month
2,487
This Year
26,646
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี