เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของสาขาวิชา ภายในภาควิชาและคณะ และผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.๒๕๕๐
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ประกาศ เรื่อง กำหนดระดับสมรรถนะขั้นต่ำ สมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประกาศ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาเป็นงวด การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดเรียนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษของนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ (กศ.บป.)
ประกาศ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการในการสอบที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ เรื่อง ค่าตอบแทนการดำเนินการเกี่ยวกับควบคุมวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ประกาศ เรื่อง ค่าตอบแทนที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ เรื่อง ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือเก็บข้อมูล ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเลื่อนเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศ เรื่อง ยุบเลิกหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอขยายเวลาการศึกษาในระดับปริญญาโท
ประกาศ เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาชีพครู (บังคับ)
ประกาศ เรื่อง ค่าตอบแทนที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ในการทำผลงานทางวิชาการ และการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย แบ่งเป็นงวดตามภาคการศึกษา ใจการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรอุตสาหกรรมศษสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช พ.ศ.๒๕๕๗) พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศ เรื่อง ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้รับเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง วิธีการ แบบการขอต่อเวลาราชการ และระยะเวลาการยื่นคำขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง กรอบการจ้าง อัตราค่าจ้าง และการจ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากร ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าสู่กรอบอัตรากำลังที่มหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประกาศ เรื่อง กำหนดขอบข่ายภาระงาน และเกณฑ์ภาระงานของคณาจารย์ประจำซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ เรื่อง ภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจำที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในการทำผลงานทางวิชาการและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประกาศ เรื่อง การยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินราชการประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้ และการเบิกจ่ายเงิน ของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินราชการประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้ และการเบิกจ่ายเงิน ของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) พ.ศ.๒๕๖๓
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี