เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
==>งานวิจัยเครื่องผลิตยาหม่องกึ่งอัตโนมัติ ของนักศึกษาภาค กศ.บป. แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>งานวิจัยเครื่องคัดแยกผงเหล็กในอาหารสัตว์ ของนักศึกษาภาค กศ.บป. แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==> งานวิจัยระบบควบคุมรถแทรกเตอร์ด้วยรีโมท ของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>งานวิจัยของนักศึกษาภาคปกติ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>VDO วิชาการสื่อสารไร้พรมแดน เรื่อง Fiber Optic ของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>VDO วิชาการสื่อสารไร้พรมแดน เรื่อง วิวัฒนาการ 4G ของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
72
Yesterday
75
This Month
1,383
Last Month
3,187
This Year
15,818
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี