เข้าสู่ระบบ  
 
 
==>งานวิจัยการพัฒนารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัตโนมัติ ของนักศึกษาภาคปกติ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>งานวิจัยการพัฒนาเครื่องหยอดดินสอพอง ของนักศึกษาภาคปกติ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>งานวิจัยการพัฒนารถเข็นสำหรับคนพิการ ของนักศึกษาภาคปกติ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>งานวิจัยเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ของนักศึกษาภาคปกติ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>งานวิจัยเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวัน ของนักศึกษาภาคปกติ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>งานวิจัยเครื่องคัดแยกขนาดมะนาวด้วยระบบสายพาน ของนักศึกษาภาคปกติ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>งานวิจัยเครื่องคัดแยกปอแก้วและเชือกออกจากวัตถุดิบทำอาหารสัตว์ ของนักศึกษาภาค กศ.บป. แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>งานวิจัยเครื่องผลิตยาหม่องกึ่งอัตโนมัติ ของนักศึกษาภาค กศ.บป. แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>งานวิจัยเครื่องคัดแยกผงเหล็กในอาหารสัตว์ ของนักศึกษาภาค กศ.บป. แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==> งานวิจัยระบบควบคุมรถแทรกเตอร์ด้วยรีโมท ของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>งานวิจัยของนักศึกษาภาคปกติ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>VDO วิชาการสื่อสารไร้พรมแดน เรื่อง Fiber Optic ของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>VDO วิชาการสื่อสารไร้พรมแดน เรื่อง วิวัฒนาการ 4G ของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
33
Yesterday
42
This Month
179
Last Month
2,091
This Year
14,698
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี