เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
==>งานวิจัยการพัฒนารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัตโนมัติ ของนักศึกษาภาคปกติ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>งานวิจัยการพัฒนาเครื่องหยอดดินสอพอง ของนักศึกษาภาคปกติ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>งานวิจัยการพัฒนารถเข็นสำหรับคนพิการ ของนักศึกษาภาคปกติ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>งานวิจัยเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ของนักศึกษาภาคปกติ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>งานวิจัยเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวัน ของนักศึกษาภาคปกติ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>งานวิจัยเครื่องคัดแยกขนาดมะนาวด้วยระบบสายพาน ของนักศึกษาภาคปกติ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>งานวิจัยเครื่องคัดแยกปอแก้วและเชือกออกจากวัตถุดิบทำอาหารสัตว์ ของนักศึกษาภาค กศ.บป. แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>งานวิจัยเครื่องผลิตยาหม่องกึ่งอัตโนมัติ ของนักศึกษาภาค กศ.บป. แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>งานวิจัยเครื่องคัดแยกผงเหล็กในอาหารสัตว์ ของนักศึกษาภาค กศ.บป. แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==> งานวิจัยระบบควบคุมรถแทรกเตอร์ด้วยรีโมท ของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>งานวิจัยของนักศึกษาภาคปกติ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>VDO วิชาการสื่อสารไร้พรมแดน เรื่อง Fiber Optic ของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==>VDO วิชาการสื่อสารไร้พรมแดน เรื่อง วิวัฒนาการ 4G ของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี