เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
ข้อมูลทั่วไป
# จรรยาบรรณนักวิจัย
# แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
# ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
# ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภายนอก
ที่ ศธ 0567.6/745 เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (TCI กลุ่ม ๑ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ที่ วช 0004/ว3907 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม :
  ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

ที่ ศธ 0590.07/ ว1764 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ IFFA 2018
ที่ ศธ 0530.1(9.4)/ ว642 เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
ที่ ศธ 0530.1(9.4)/ ว641 เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
ที่ ศธ 0530.1(9.4)/ ว638 เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภายใน
ประกาศ เรื่อง เปิดรับผลงานวิจัยเพื่อพิจารณารับรางวัล นักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
บันทึกข้อความ เรื่อง โควตาการส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๑ และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๘
บันทึกข้อความ เรื่อง การเสนอของบประมาณวิจัย งบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
   แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
   - แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program)
   - แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) เป้าหมายที่ ๑ - ๓
   - แบบเสนอโครงการวิจัย (research oroject) เป้าหมายที่ ๔
   - แบบฟอร์มมาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   - แนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
   - แผนงานบูรณการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๒
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี