collection thai_ci_as
     
 
กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
ข้อมูลทั่วไป
# จรรยาบรรณนักวิจัย
# แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
# ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
# ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภายนอก
ที่ ศธ 0530.1(9.4)/ ว642 เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
ที่ ศธ 0530.1(9.4)/ ว641 เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
ที่ ศธ 0530.1(9.4)/ ว638 เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภายใน
ประกาศ เรื่อง เปิดรับผลงานวิจัยเพื่อพิจารณารับรางวัล นักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
บันทึกข้อความ เรื่อง โควตาการส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๑ และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๘
บันทึกข้อความ เรื่อง การเสนอของบประมาณวิจัย งบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
   แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
   - แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program)
   - แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) เป้าหมายที่ ๑ - ๓
   - แบบเสนอโครงการวิจัย (research oroject) เป้าหมายที่ ๔
   - แบบฟอร์มมาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   - แนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
   - แผนงานบูรณการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๒
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
61
Yesterday
52
This Month
674
Last Month
1,304
This Year
13,859
Last Year
1,434
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏลพบุรี