เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

การศึกษาเทคนิคการเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย                                                                                               1
 The Technique for Retrofitting of Reinforced Concrete Building to Resistance Earthquake Force in the North of Thailand
 เจนศักดิ์ คชนิล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อัตราการฉีดเชื้อเพลิงที่เหมาะสมในรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการแข่งขัน                                                                                                                                                       13
 Appropriate Fuel Injection rate of Econo Car for Competition
 ชัชวาล นิมโรธรรม และ นรินทร์ กุลนภาดล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาเทคโนโลยี UWB และเทคโนโลยี NB สำหรับการหาตำแหน่งภายในอาคารโดยใช้สายอากาศแบบมีทิศทาง                                                                                                    25
 A Study on UWB and NB Technology for Indoor Localization by Using Directional Antenna
 วิภัสสร วินิจฉัยกุล พิชญ สุพรรณกูล และ อนุพงศ์ ทึ่งในธรรม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สายอากาศแถวลำดับไมโครสตริปจัดรูปแบบลำคลื่นสำหรับระบบ WLAN                                                                                                                                                                    35
 Microstrip Array Antenna with Beam-forming for WLAN System
 คณะวัติ เนื่องวงษา ธัชชัย พุ่มพวง และ จรูญ วงษ์เจริญ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาเชิงทดลองของลักษณะการไหลและการถ่ายเทความร้อนในท่อทรงกระบอกเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการติดตั้งแผ่นปีกพรุน                                                               45
 Experimental investigation on heat transfer and fluid flow characteristics in a heat exchanger Cylindrical tube with perforated-wing-tape insert
 ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ และ สมพล สกุลหลง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องนับจำนวนโบว์เคาท์ของการตอกเสาเข็มควบคุมด้วยพีแอลซี                                                                                                                                 53
 The Construction and Performance of Counting the Pile Blow Count Controlled by PLC
 ชัยยศ คำมี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาแนวทางการสร้างลวดลายผ้าตีนจกชาวไทยพวนแบบประยุกต์ด้วยเทคนิคการทอด๊อบบี้ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย                                                     63
 A study for Developing Modern Patterns of Tin Chok Thai-Phuan Fabric with Dobby Weave at Hat Siao Sub-District, Si Satchanalai District, Sukhothai Province
 เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้สัก กรณีศึกษา กลุ่มศิลปหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านปากดง                                                                                                                              73
 Furniture Design from Waste of Teak : A Case Study of Ban Pak Dong Teak Furniture Arts and Crafts Group
 สิงหา ปรารมภ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วงจรกรองความถี่โหมดกระแสหลายหน้าที่ ที่ควบคุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CCCII                                                                                                                                81
 The Universal Biquadratic current mode Filter wigh Clectronic Controllabillity Using CCClls
 สมมาตร สุบรรณพงษ์ ปิยะนัฐ ใจตรง และ ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อินเทอร์เน็ตออฟติงการรดน้ำในแปลงผักชีพร้อมแจงเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชัน                                                                                                                                                       89
 Internet of Things system for watering of coriander Notification by Ling Application
 สกุล คำนวนชัย และ ชม กิ้มปาน

  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
5
Yesterday
74
This Month
1,777
Last Month
2,957
This Year
9,614
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี