เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

การศึกษาเทคนิคการเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย                                                                                               1
 The Technique for Retrofitting of Reinforced Concrete Building to Resistance Earthquake Force in the North of Thailand
 เจนศักดิ์ คชนิล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อัตราการฉีดเชื้อเพลิงที่เหมาะสมในรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการแข่งขัน                                                                                                                                                       13
 Appropriate Fuel Injection rate of Econo Car for Competition
 ชัชวาล นิมโรธรรม และ นรินทร์ กุลนภาดล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาเทคโนโลยี UWB และเทคโนโลยี NB สำหรับการหาตำแหน่งภายในอาคารโดยใช้สายอากาศแบบมีทิศทาง                                                                                                    25
 A Study on UWB and NB Technology for Indoor Localization by Using Directional Antenna
 วิภัสสร วินิจฉัยกุล พิชญ สุพรรณกูล และ อนุพงศ์ ทึ่งในธรรม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สายอากาศแถวลำดับไมโครสตริปจัดรูปแบบลำคลื่นสำหรับระบบ WLAN                                                                                                                                                                    35
 Microstrip Array Antenna with Beam-forming for WLAN System
 คณะวัติ เนื่องวงษา ธัชชัย พุ่มพวง และ จรูญ วงษ์เจริญ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาเชิงทดลองของลักษณะการไหลและการถ่ายเทความร้อนในท่อทรงกระบอกเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการติดตั้งแผ่นปีกพรุน                                                               45
 Experimental investigation on heat transfer and fluid flow characteristics in a heat exchanger Cylindrical tube with perforated-wing-tape insert
 ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ และ สมพล สกุลหลง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องนับจำนวนโบว์เคาท์ของการตอกเสาเข็มควบคุมด้วยพีแอลซี                                                                                                                                 53
 The Construction and Performance of Counting the Pile Blow Count Controlled by PLC
 ชัยยศ คำมี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาแนวทางการสร้างลวดลายผ้าตีนจกชาวไทยพวนแบบประยุกต์ด้วยเทคนิคการทอด๊อบบี้ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย                                                     63
 A study for Developing Modern Patterns of Tin Chok Thai-Phuan Fabric with Dobby Weave at Hat Siao Sub-District, Si Satchanalai District, Sukhothai Province
 เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้สัก กรณีศึกษา กลุ่มศิลปหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านปากดง                                                                                                                              73
 Furniture Design from Waste of Teak : A Case Study of Ban Pak Dong Teak Furniture Arts and Crafts Group
 สิงหา ปรารมภ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วงจรกรองความถี่โหมดกระแสหลายหน้าที่ ที่ควบคุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CCCII                                                                                                                                81
 The Universal Biquadratic current mode Filter wigh Clectronic Controllabillity Using CCClls
 สมมาตร สุบรรณพงษ์ ปิยะนัฐ ใจตรง และ ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อินเทอร์เน็ตออฟติงการรดน้ำในแปลงผักชีพร้อมแจงเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชัน                                                                                                                                                       89
 Internet of Things system for watering of coriander Notification by Ling Application
 สกุล คำนวนชัย และ ชม กิ้มปาน

  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
20
Yesterday
92
This Month
1,517
Last Month
2,487
This Year
26,646
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี