เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

# วิจัยการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลภายในเตาฟลูอิไดซ์
    @อาจารย์โชติวุฒิ ประสพสุข ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# การศึกษาเชิงทดลองคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อจัตุรัสด้วยการใส่ครีบเอียงทำมุม
    @อาจารย์ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 MENETT28 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
# การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของท่อกลมด้วยการใส่ครีบรูปตัววี
    @อาจารย์วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง และอาจารย์โชติวุฒิ ประสพสุข วันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 MENETT28 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
# ศึกษาการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อกลมที่มีการใส่ใบบิดเกลียวเว้นช่วง
    @อาจารย์สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร วันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 MENETT28 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
# การศึกษาการประมวลสัญญาณภาพดิจิตอลสำหรับการตรวจข้อสอบปรนัยอัตโนมัติด้วยกระดาษคำตอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
    @อาจารย์นนทรัฐ บำรุงเกียรติ


# A Synthesis of Low Component Count for Current-mode PID, PI and PD Controllers Employing Single CCTA and Grounded Elements
    @ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ 1-3 July 2014, 37th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING at Berlin, Germany
# A Study of Heat Transfer Enhancement by using Triangular V-ribs in Round Tube
    @อาจารย์วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง และ อาจารย์โชติวุฒิ ประสพสุข 17-19 December 2014, TSME-ICoME 2014 at The Empress, Chiangmai
# Effects of Inclined Baffles on Thermal Characteristics in a Square duct
    @อาจารย์ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ และ อาจารย์สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร 17-19 December 2014, TSME-ICoME 2014 at The Empress, Chiangmai
# A Study of Heat Transfer Enhancement by using Triangular V-ribs in Round Tube
    @อาจารย์โชติวุฒิ ประสพสุข และ อาจารย์วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง
# A Wireless Sensor System for Continuous Monitoring of Particulate Air Pollution
    @อาจารย์ปพณ สะอาดยวง 28-29 May, 2015 at Tokyo, Japan
# Thermal Performance Enhancement in a Heat Exchamger Square-Duct with V-Shaped Fins
    @อาจารย์ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ 30 July - 2 August 2015, ITISWB VII at Nakhon Pathom-Phetchaburi, Thailand
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี