เข้าสู่ระบบ  
 
 

# วิจัยการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลภายในเตาฟลูอิไดซ์
    @อาจารย์โชติวุฒิ ประสพสุข ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# การศึกษาเชิงทดลองคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อจัตุรัสด้วยการใส่ครีบเอียงทำมุม
    @อาจารย์ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 MENETT28 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
# การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของท่อกลมด้วยการใส่ครีบรูปตัววี
    @อาจารย์วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง และอาจารย์โชติวุฒิ ประสพสุข วันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 MENETT28 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
# ศึกษาการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อกลมที่มีการใส่ใบบิดเกลียวเว้นช่วง
    @อาจารย์สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร วันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 MENETT28 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
# การศึกษาการประมวลสัญญาณภาพดิจิตอลสำหรับการตรวจข้อสอบปรนัยอัตโนมัติด้วยกระดาษคำตอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
    @อาจารย์นนทรัฐ บำรุงเกียรติ


# A Synthesis of Low Component Count for Current-mode PID, PI and PD Controllers Employing Single CCTA and Grounded Elements
    @ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ 1-3 July 2014, 37th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING at Berlin, Germany
# A Study of Heat Transfer Enhancement by using Triangular V-ribs in Round Tube
    @อาจารย์วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง และ อาจารย์โชติวุฒิ ประสพสุข 17-19 December 2014, TSME-ICoME 2014 at The Empress, Chiangmai
# Effects of Inclined Baffles on Thermal Characteristics in a Square duct
    @อาจารย์ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ และ อาจารย์สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร 17-19 December 2014, TSME-ICoME 2014 at The Empress, Chiangmai
# A Study of Heat Transfer Enhancement by using Triangular V-ribs in Round Tube
    @อาจารย์โชติวุฒิ ประสพสุข และ อาจารย์วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง
# A Wireless Sensor System for Continuous Monitoring of Particulate Air Pollution
    @อาจารย์ปพณ สะอาดยวง 28-29 May, 2015 at Tokyo, Japan
# Thermal Performance Enhancement in a Heat Exchamger Square-Duct with V-Shaped Fins
    @อาจารย์ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ 30 July - 2 August 2015, ITISWB VII at Nakhon Pathom-Phetchaburi, Thailand
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
41
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี