collection thai_ci_as
     
 
กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ
# ความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัทไซโก้ อินสทรูเม้น (ประเทศไทย) จำกัด   @พีรญา เต่าทอง
# การเพิ่มสมรรถนะความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีแหวนรูปตัววีแบบไม่เต็มความยาว   @โชติวุฒ ประสพสุข
# การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการสร้างการไหลหมุนควงแบบปีกพรุน   @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์
# การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องให้อาหารปลาในกระชังพลังงานแสงอาทิตย์   @กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต
# การเปรียบเทียบสมรรถนะเทคนิคการพีดับบลิวเอ็มแบบเลื่อนระดับหลายแคเรียร์แต่ละประเภทสำหรับอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดไดโอดแคลมป์   @สถิตย์พร เกตุสกุล
# การเปรียบเทียบสมรรถนะไดโอดแคลมป์และปลายอิ้งคาปาซิเตอร์ในอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ ด้วยเทคนิคการพีดับบลิวเอ็มแบบเลื่อนระดับหลายแคเรียร์   @ธาดา คำแดง
# การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศโดยใช้น้ำควบแน่นจากอิวาพอเรเตอร์ไหลผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดครีบแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวตลอดแนวท่อ   @ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร
# การเพิ่มสมรรถนะการแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยอุปกรณ์การสร้างการไหลควงตามแนวแกน   @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์
# ระบบคัดแยกสายพันธุ์เมล็ดข้าวเปลือกด้วยการประมวลผลภาพวิธีการ SURF กรณีศึกษาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี   @ดร.สกุล คำนวนชัย
# การถ่ายเทความร้อนและความเสียดทานในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งปีกโค้งบนแผ่นดูดซับความร้อน   @โชติวุฒิ ประสพสุข
# พฤติกรรมความร้อนในท่อกลมที่มีการติดตั้งแผ่นปีกสี่เหลี่ยม   @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์
# การศึกษาการพาความร้อนในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการใส่วงแหวน 5 เหลี่ยม   @ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง
# การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา โรงงานผลิตขนมปังกระเทียมขนาดย่อม   @ดร.ลลิลธร มะระกานนท์
# การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาโดยการใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   @พิชิต อ้วนไตร
# อุปกรณ์จ่ายน้ำแปลงผักอัตโนมัติโดยใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าร่วมจากแสงอาทิตย์และกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า   @กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต
# การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศโดยการลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าคอนเดนเซอร์โดยใช้น้ำควบแน่นจากอิวาพอเรเตอร์ไหลผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดครีบแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส   @ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร
# การพัฒนาระบบช่วยเหลือการตัดสินใจในการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาของปริมาณ ความต้องการสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทำด้วยไม้   @ดร.ลลิลธร มะระกานนท์
# ระบบตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุในเวลาจริงด้วยการใช้ข้อมูลสีร่วมกับการเทียบโมเดลรูปร่าง   @นนทรัฐ บำรุงเกียรติ
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,045
Last Month
1,304
This Year
14,230
Last Year
1,434
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏลพบุรี