เข้าสู่ระบบ  
 
 

# ความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัทไซโก้ อินสทรูเม้น (ประเทศไทย) จำกัด
    @พีรญา เต่าทอง วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 "เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# การเพิ่มสมรรถนะความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีแหวนรูปตัววีแบบไม่เต็มความยาว
    @โชติวุฒิ ประสพสุข วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 16) ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่
# การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการสร้างการไหลหมุนควงแบบปีกพรุน
    @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 16) ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่
# การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องให้อาหารปลาในกระชังพลังงานแสงอาทิตย์
    @กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต วันที่ 31 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และเครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
# การเปรียบเทียบสมรรถนะเทคนิคการพีดับบลิวเอ็มแบบเลื่อนระดับหลายแคเรียร์แต่ละประเภทสำหรับอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดไดโอดแคลมป์
    @สถิตย์พร เกตุสกุล วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 EENET 2017 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี
# การเปรียบเทียบสมรรถนะไดโอดแคลมป์และปลายอิ้งคาปาซิเตอร์ในอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ ด้วยเทคนิคการพีดับบลิวเอ็มแบบเลื่อนระดับหลายแคเรียร์
    @ธาดา คำแดง วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 E-NETT 13th ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
# การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศโดยใช้น้ำควบแน่นจากอิวาพอเรเตอร์ไหลผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดครีบแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวตลอดแนวท่อ
    @ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 E-NETT 13th ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
# การเพิ่มสมรรถนะการแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยอุปกรณ์การสร้างการไหลควงตามแนวแกน
    @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 E-NETT 13th ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
# ระบบคัดแยกสายพันธุ์เมล็ดข้าวเปลือกด้วยการประมวลผลภาพวิธีการ SURF กรณีศึกษาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี
    @ดร.สกุล คำนวนชัย วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
# การถ่ายเทความร้อนและความเสียดทานในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งปีกโค้งบนแผ่นดูดซับความร้อน
    @โชติวุฒิ ประสพสุข วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2560 เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ME-NETT 31th ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
# พฤติกรรมความร้อนในท่อกลมที่มีการติดตั้งแผ่นปีกสี่เหลี่ยม
    @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2560 เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ME-NETT 31th ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
# การศึกษาการพาความร้อนในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการใส่วงแหวน 5 เหลี่ยม
    @ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2560 เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ME-NETT 31th ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
# การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา โรงงานผลิตขนมปังกระเทียมขนาดย่อม
    @ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2560 เครือข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2560 IE Network 2017 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
# การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาโดยการใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    @พิชิต อ้วนไตร วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560 งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-CARD 2017 ณ โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย
# อุปกรณ์จ่ายน้ำแปลงผักอัตโนมัติโดยใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าร่วมจากแสงอาทิตย์และกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า
    @กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560 งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-CARD 2017 ณ โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย
# การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศโดยการลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าคอนเดนเซอร์โดยใช้น้ำควบแน่นจากอิวาพอเรเตอร์ไหลผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดครีบแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
    @ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560 งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-CARD 2017 ณ โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย
# การพัฒนาระบบช่วยเหลือการตัดสินใจในการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาของปริมาณ ความต้องการสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทำด้วยไม้
    @ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560 งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-CARD 2017 ณ โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย
# ระบบตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุในเวลาจริงด้วยการใช้ข้อมูลสีร่วมกับการเทียบโมเดลรูปร่าง
    @นนทรัฐ บำรุงเกียรติ วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560 งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-CARD 2017 ณ โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย
# การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง
    @ผศ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ วันที่ 16 ธันวาคม 2560 นำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 EGRC 2017 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
# การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
    @ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


# Application of microcontroller with cellular network to monitor the temperature inside the Telecommunication exchange building
    @ดร.สกุล คำนวนชัย 15-18 November 2017, ICSEC 2017 at Bangkok, Thailand
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
44
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี