เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

# ความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัทไซโก้ อินสทรูเม้น (ประเทศไทย) จำกัด
    @พีรญา เต่าทอง วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 "เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# การเพิ่มสมรรถนะความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีแหวนรูปตัววีแบบไม่เต็มความยาว
    @โชติวุฒิ ประสพสุข วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 16) ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่
# การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการสร้างการไหลหมุนควงแบบปีกพรุน
    @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 16) ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่
# การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องให้อาหารปลาในกระชังพลังงานแสงอาทิตย์
    @กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต วันที่ 31 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และเครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
# การเปรียบเทียบสมรรถนะเทคนิคการพีดับบลิวเอ็มแบบเลื่อนระดับหลายแคเรียร์แต่ละประเภทสำหรับอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดไดโอดแคลมป์
    @สถิตย์พร เกตุสกุล วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 EENET 2017 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี
# การเปรียบเทียบสมรรถนะไดโอดแคลมป์และปลายอิ้งคาปาซิเตอร์ในอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ ด้วยเทคนิคการพีดับบลิวเอ็มแบบเลื่อนระดับหลายแคเรียร์
    @ธาดา คำแดง วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 E-NETT 13th ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
# การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศโดยใช้น้ำควบแน่นจากอิวาพอเรเตอร์ไหลผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดครีบแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวตลอดแนวท่อ
    @ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 E-NETT 13th ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
# การเพิ่มสมรรถนะการแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยอุปกรณ์การสร้างการไหลควงตามแนวแกน
    @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 E-NETT 13th ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
# ระบบคัดแยกสายพันธุ์เมล็ดข้าวเปลือกด้วยการประมวลผลภาพวิธีการ SURF กรณีศึกษาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี
    @ดร.สกุล คำนวนชัย วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
# การถ่ายเทความร้อนและความเสียดทานในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งปีกโค้งบนแผ่นดูดซับความร้อน
    @โชติวุฒิ ประสพสุข วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2560 เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ME-NETT 31th ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
# พฤติกรรมความร้อนในท่อกลมที่มีการติดตั้งแผ่นปีกสี่เหลี่ยม
    @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2560 เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ME-NETT 31th ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
# การศึกษาการพาความร้อนในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการใส่วงแหวน 5 เหลี่ยม
    @ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2560 เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ME-NETT 31th ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
# การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา โรงงานผลิตขนมปังกระเทียมขนาดย่อม
    @ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2560 เครือข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2560 IE Network 2017 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
# การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาโดยการใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    @พิชิต อ้วนไตร วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560 งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-CARD 2017 ณ โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย
# อุปกรณ์จ่ายน้ำแปลงผักอัตโนมัติโดยใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าร่วมจากแสงอาทิตย์และกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า
    @กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560 งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-CARD 2017 ณ โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย
# การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศโดยการลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าคอนเดนเซอร์โดยใช้น้ำควบแน่นจากอิวาพอเรเตอร์ไหลผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดครีบแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
    @ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560 งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-CARD 2017 ณ โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย
# การพัฒนาระบบช่วยเหลือการตัดสินใจในการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาของปริมาณ ความต้องการสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทำด้วยไม้
    @ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560 งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-CARD 2017 ณ โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย
# ระบบตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุในเวลาจริงด้วยการใช้ข้อมูลสีร่วมกับการเทียบโมเดลรูปร่าง
    @นนทรัฐ บำรุงเกียรติ วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560 งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-CARD 2017 ณ โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย
# การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง
    @ผศ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ วันที่ 16 ธันวาคม 2560 นำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 EGRC 2017 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
# การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
    @ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


# Application of microcontroller with cellular network to monitor the temperature inside the Telecommunication exchange building
    @ดร.สกุล คำนวนชัย 15-18 November 2017, ICSEC 2017 at Bangkok, Thailand
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
46
Yesterday
46
This Month
0
Last Month
1,917
This Year
4,173
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี