เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะเทคนิค SPWM และการป้อนฮาร์มอนิกลำดับที่ 3 ในสัญญาณอ้างอิง สำหรับอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ ชนิดฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์                                             1
 A Comparative Study of Sinusoidal PWM and Third Hamonic Injected PWM Reference Signal on Five Level Flying-Capacitor Inverter
 สถิตย์พร เกตุสกุล และสุรสิทธิ์ ประกอบกิจ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
่การพัฒนาเทียนก้อนสำหรับเป็นวัสดุในการฝึกแกะสลักผักผลไม้                                                                                                                                                                                11
 The Development of Waxy Mass to be Practicing Materials for Vegetables and Fruits Carving
 เสาวลักษณ์ พูลมี สุดาวดี เหมทานนท์ และศรันยา คุณะดิลก
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย NETPIE                                                                                                                                                                  19
 Lighting control system via internet using NETPIE
 รัตนสุดา สุภคนัยสร ธีรถวัลย์ ปานกลาง วีรพล วงค์บุดดี และกษิดิ์เดช สันโดษ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษา                                                                                                                                                                                     29
 An Automatic Mobile Robot for Advertising Educational Information
 คมสัน มุ่ยสี กฤษณะ จันทสิทธิ์ และศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนาเครื่องตัดและกดอัดกึ่งอัตโนมัติ เพื่อประยุกต์ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์วุ้นน้ำมะพร้าว                                                                                                                               37
 Development of Semi-Automatic Cutting Pressing Machines to Applied for Bacterial Cellulose Product
 สกล นันทศรีวิวัฒน์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนาระบบเป้าปรับศูนย์รบปืนเล็กยาว เอ็ม 16 เอ 1                                                                                                                                                                                             45
 The Development of M16A1 Assault Rifle Feedback Targets System
 วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล และนันทิพัฒน์ แก้วพิกุล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลแบบปั่นป่วนและการถ่ายเทความร้อนในท่อที่มีวงแหวนรูปเพชรเอียงทำมุมปะทะ 45 องศา                                                                                          61
 Numerical study of Turbulent flow and heat transfer in a tube with 45 ํ Diamond Rings
 นรินทร์ กุลนภาดล และวิทูรย์ ชิงถ้วยทอง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระบบระบุตำแหน่งแบบเวลาจริงภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ                                                                                                                                                          71
 Indoor Real Time Localization System with Bluetooth Low Power
 ปิยะพงษ์ แดงขำ


  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
43
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี