เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะเทคนิค SPWM และการป้อนฮาร์มอนิกลำดับที่ 3 ในสัญญาณอ้างอิง สำหรับอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ ชนิดฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์                                             1
 A Comparative Study of Sinusoidal PWM and Third Hamonic Injected PWM Reference Signal on Five Level Flying-Capacitor Inverter
 สถิตย์พร เกตุสกุล และสุรสิทธิ์ ประกอบกิจ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
่การพัฒนาเทียนก้อนสำหรับเป็นวัสดุในการฝึกแกะสลักผักผลไม้                                                                                                                                                                                11
 The Development of Waxy Mass to be Practicing Materials for Vegetables and Fruits Carving
 เสาวลักษณ์ พูลมี สุดาวดี เหมทานนท์ และศรันยา คุณะดิลก
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย NETPIE                                                                                                                                                                  19
 Lighting control system via internet using NETPIE
 รัตนสุดา สุภคนัยสร ธีรถวัลย์ ปานกลาง วีรพล วงค์บุดดี และกษิดิ์เดช สันโดษ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษา                                                                                                                                                                                     29
 An Automatic Mobile Robot for Advertising Educational Information
 คมสัน มุ่ยสี กฤษณะ จันทสิทธิ์ และศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนาเครื่องตัดและกดอัดกึ่งอัตโนมัติ เพื่อประยุกต์ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์วุ้นน้ำมะพร้าว                                                                                                                               37
 Development of Semi-Automatic Cutting Pressing Machines to Applied for Bacterial Cellulose Product
 สกล นันทศรีวิวัฒน์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนาระบบเป้าปรับศูนย์รบปืนเล็กยาว เอ็ม 16 เอ 1                                                                                                                                                                                             45
 The Development of M16A1 Assault Rifle Feedback Targets System
 วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล และนันทิพัฒน์ แก้วพิกุล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลแบบปั่นป่วนและการถ่ายเทความร้อนในท่อที่มีวงแหวนรูปเพชรเอียงทำมุมปะทะ 45 องศา                                                                                          61
 Numerical study of Turbulent flow and heat transfer in a tube with 45 ํ Diamond Rings
 นรินทร์ กุลนภาดล และวิทูรย์ ชิงถ้วยทอง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระบบระบุตำแหน่งแบบเวลาจริงภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ                                                                                                                                                          71
 Indoor Real Time Localization System with Bluetooth Low Power
 ปิยะพงษ์ แดงขำ


  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
43
Yesterday
46
This Month
0
Last Month
1,917
This Year
4,173
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี