เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

ตัวแบบพยากรณ์ยอดข่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ที่เหมาะสม กรณีศึกษา : ร้านค้าปลีก XYZ ด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล                                                                                   1
 Forecasting Modeling of Motorbike Spare Parts Sales A Case Study : Retailer XYZ with Exponential Smoothing Method
 ธนะรัตน์ รัตนกูล กันต์ธมน สุขกระจ่าง วีระชัย แสงฉาย และธภัทร ชัยชูโชค
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
่ระบบติดตามกำลังงานสูงสุดด้วยวิธีการเมตาฮิวริสติก                                                                                                                                                                                                  10
 Maximum Power Point Tracking System Based on Metaheuristic Method
 มนูญ บูลย์ประมุข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคพีดับบลิวเอ็มแบบหลายสัญญาณแคเรียร์ระหว่างแบบสัญญาณแคเรียร์ซ้อนกันและแบบสัญญาณแคเรียร์เลื่อนระดับตรงกันสำหรับอินเวอร์เตอร์
 5 ระดับชนิดไดโอดแคลมป์
                                                                                                                                                                                                                                          17

 A Comparative Study of Multi-Carrier in Sinusoidal Pulse Width Modulation between Carrier Overlapping and In-Phase Disposition Methods
 for Five Level Diode Clamped Inverter
 สถิตย์พร เกตุสกุล สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ และไชยวัฒน์ ทองช้อย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยความร้อนเหลือทิ้งจากระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน                                                                                                                                     25
 Drying of Agricultural Products using Waste Heat Recovery from Split Type Air Conditioning System
 สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร และทวีวัฒน์ สุภารส
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วงจรทวีค่าความจุไฟฟ้าอันดับเศษส่วนแบบลงกราวนด์ โดยใช้ OTRAs                                                                                                                                                                         35
 Fractional Grounded Capacitance Multiplier Using OTRAs
 ธาดา คำแดง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนาระบบควบคุมความเข้มข้นน้ำแป้งแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง                                                                                                                                           41
 Development of Automatic Starch Water Intensity Control System in Cassava Starch Industry
 พิทักษ์ คล้ายชม และอภิศักดิ์ พรหมฝาย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงาน                                                                                                                                               49
 Waste Reduction in Auto Parts Manufacturing Process by using Quality Control Circle
 ประเวช เชื้อวงษ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การลดของเสียในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิค DMAIC                                                                                                                                                53
 Waste Reduction for Precast Concrete Manufacturing Process by Using DMAIC Technique
 ลลิลธร มะระกานนท์ จีรวรรณ พิลาเกต ณัฐฐาพร ศักดิ์คงคา และอารียา รัตนะ


  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
37
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี