เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

ตัวแบบพยากรณ์ยอดข่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ที่เหมาะสม กรณีศึกษา : ร้านค้าปลีก XYZ ด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล                                                                                   1
 Forecasting Modeling of Motorbike Spare Parts Sales A Case Study : Retailer XYZ with Exponential Smoothing Method
 ธนะรัตน์ รัตนกูล กันต์ธมน สุขกระจ่าง วีระชัย แสงฉาย และธภัทร ชัยชูโชค
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
่ระบบติดตามกำลังงานสูงสุดด้วยวิธีการเมตาฮิวริสติก                                                                                                                                                                                                  10
 Maximum Power Point Tracking System Based on Metaheuristic Method
 มนูญ บูลย์ประมุข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคพีดับบลิวเอ็มแบบหลายสัญญาณแคเรียร์ระหว่างแบบสัญญาณแคเรียร์ซ้อนกันและแบบสัญญาณแคเรียร์เลื่อนระดับตรงกันสำหรับอินเวอร์เตอร์
 5 ระดับชนิดไดโอดแคลมป์
                                                                                                                                                                                                                                          17

 A Comparative Study of Multi-Carrier in Sinusoidal Pulse Width Modulation between Carrier Overlapping and In-Phase Disposition Methods
 for Five Level Diode Clamped Inverter
 สถิตย์พร เกตุสกุล สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ และไชยวัฒน์ ทองช้อย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยความร้อนเหลือทิ้งจากระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน                                                                                                                                     25
 Drying of Agricultural Products using Waste Heat Recovery from Split Type Air Conditioning System
 สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร และทวีวัฒน์ สุภารส
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วงจรทวีค่าความจุไฟฟ้าอันดับเศษส่วนแบบลงกราวนด์ โดยใช้ OTRAs                                                                                                                                                                         35
 Fractional Grounded Capacitance Multiplier Using OTRAs
 ธาดา คำแดง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนาระบบควบคุมความเข้มข้นน้ำแป้งแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง                                                                                                                                           41
 Development of Automatic Starch Water Intensity Control System in Cassava Starch Industry
 พิทักษ์ คล้ายชม และอภิศักดิ์ พรหมฝาย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงาน                                                                                                                                               49
 Waste Reduction in Auto Parts Manufacturing Process by using Quality Control Circle
 ประเวช เชื้อวงษ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การลดของเสียในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิค DMAIC                                                                                                                                                53
 Waste Reduction for Precast Concrete Manufacturing Process by Using DMAIC Technique
 ลลิลธร มะระกานนท์ จีรวรรณ พิลาเกต ณัฐฐาพร ศักดิ์คงคา และอารียา รัตนะ


  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี