เข้าสู่ระบบ  
 
 

# การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยระบบพีแอลซี [คลิกที่นี่]
    @กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต วันที่ 28-30 เมษายน 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 "นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสัมคมอย่างยั่งยืน" ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ5E ร่วมกับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงในหน่วยการเรียนรู้เรื่องภาพฉายหลายมุมมอง[คลิกที่นี่]
    @โชติวุฒิ ประสพสุข วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2564 การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# การศึกษาการเพิ่มสมรรถนะทางความร้อนของท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ด้วยตัวสร้างวอร์เทคแบบวงแหวน 8 เหลี่ยมด้วยวิธีเชิงตัวเลข[คลิกที่นี่]
    @วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2564 การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# การประมวลผลภาพตามมาตรฐานสากลภาพโทรทัศน์วงจรปิด : มาตรฐาน DORI [คลิกที่นี่]
    @สกุล คำนวนชัย วันที่ 10 ธันวาคม 2564 2021 ECTI Workshop on BEC ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# การพัฒนารูปทรงและการตกแต่งพื้นผิวของเครื่องปั้นดินเผาบางคู้ เพื่อผลิตเป็นสินค้าชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี [คลิกที่นี่]
    @พลวัฒน์ เกิดศิริ วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ครั้งที่ 4 รูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
34
Yesterday
42
This Month
179
Last Month
2,091
This Year
14,698
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี