กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ชื่อ : นางนุชนาฏ พันธ์ุไชยศรี
Name : Nuchanat Punchaisri
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณบดี
สาขาวิชา : -
ชื่อ : นางกฤษณา โตอยู่
Name :
ตำแหน่ง : หัวหน้างานธุรการ
สาขาวิชา : -
ชื่อ : นายธชย มูลธิโต
Name : Tachaya Moontito
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการ
สาขาวิชา : -
ชื่อ : นางนภาพร รอดแก้ว
Name :
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
สาขาวิชา : -
ชื่อ : นางสาวจุฬาภรณ์ อ่อนระทวย
Name :
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชา : -
ชื่อ : นางสาวนวภรณ์ ปลากัดทอง
Name :
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
สาขาวิชา : -
ชื่อ : นางสาวชญาณ์พิมพ์ จตุพรเนตรทอง
Name : Chayapim Jatuphonnatthong
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา : -
ชื่อ : นายอิทธิพันธุ์ อธิปัตยากรกุล
Name : Aitipan Atipatayakronkul
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชา : -
ชื่อ : นายวิจิตกร คำรัตน์
Name :
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน
สาขาวิชา : -
ชื่อ : นายนวพล วงษ์สวัสดิ์
Name : Navaphon Wongsawat
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า
สาขาวิชา : -
ชื่อ : นายกฤตกมล คงต่วน
Name :
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเครื่องกล
สาขาวิชา : -
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
30
Yesterday
49
This Month
751
Last Month
1,445
This Year
2,196
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
บุคลากรสายสนับสนุน