กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ชื่อ : นางนุชนาฏ พันธ์ุไชยศรี
Name : Nuchanat Punchaisri
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณบดี
สาขาวิชา : -
ชื่อ : นางกฤษณา โตอยู่
Name :
ตำแหน่ง : หัวหน้างานธุรการ
สาขาวิชา : -
ชื่อ : นายธชย มูลธิโต
Name : Tachaya Moontito
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการ
สาขาวิชา : -
ชื่อ : นางนภาพร รอดแก้ว
Name :
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
สาขาวิชา : -
ชื่อ : นางสาวจุฬาภรณ์ อ่อนระทวย
Name :
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชา : -
ชื่อ : นางสาวนวภรณ์ ปลากัดทอง
Name :
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
สาขาวิชา : -
ชื่อ : นางสาวชญาณ์พิมพ์ จตุพรเนตรทอง
Name : Chayapim Jatuphonnatthong
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา : -
ชื่อ : นายอิทธิพันธุ์ อธิปัตยากรกุล
Name : Aitipan Atipatayakronkul
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชา : -
ชื่อ : นายวิจิตกร คำรัตน์
Name :
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน
สาขาวิชา : -
ชื่อ : นายนวพล วงษ์สวัสดิ์
Name : Navaphon Wongsawat
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า
สาขาวิชา : -
ชื่อ : นายกฤตกมล คงต่วน
Name :
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเครื่องกล
สาขาวิชา : -
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
9
Yesterday
52
This Month
601
Last Month
1,594
This Year
16,782
Last Year
1,434
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
บุคลากรสายสนับสนุน