เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ชื่อ : นางนุชนาฎ พันธุ์ไชยศรี
Name : Nuchanat Punchaisri
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณบดี
สาขาวิชา : -
Email       : noknucha@hotmail.com
ชื่อ : นางกฤษณา โตอยู่
Name : Kridsana Toyoo
ตำแหน่ง : หัวหน้างานธุรการ
สาขาวิชา : -
Email       : ao_kridsana@hotmail.com
ชื่อ : นางนภาพร รอดแก้ว
Name : Napaporn Rotkaeo
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
สาขาวิชา : -
Email       : aum_sookman@hotmail.com
ชื่อ : นางนุชนาท เที่ยงธรรม
Name : Nutchanat Theangtum
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการ
สาขาวิชา : -
Email       : Jun-2511@hotmail.com
ชื่อ : นางสาวจุฬาภรณ์ อ่อนระทวย
Name : Juraporn Ornrathuay
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชา : -
Email       : Pooh_doraeme@hotmail.com
ชื่อ : นางสาวชญาณ์พิมพ์ จตุพรเนตรทอง
Name : Chayapim Jatuphonnatthong
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา : -
Email       : sky_onemy31@hotmail.com
ชื่อ : นางสาวนวภรณ์ ปลากัดทอง
Name : Nawaporn Plakadthong
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
สาขาวิชา : -
Email       : unun_nut@hotmail.com
ชื่อ : นายวิจิตกร คำรัตน์
Name : Wijitkon Kumrat
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน
สาขาวิชา : -
Email       : wijitkon_yo@hotmail.com
ชื่อ : นายนวพล วงษ์สวัสดิ์
Name : Nawapon Wongsawat
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า
สาขาวิชา : -
Email       : rescue_301@hotmail.com
ชื่อ : นายกฤตกมล คงต่วน
Name : Kritkamol Khongtuan
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเครื่องกล
สาขาวิชา : -
Email       : tlong_2012@hotmail.com
ชื่อ : นายอิทธิพันธุ์ อธิปัตยากรกุล
Name : Aittipant Atipattayakronkul
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชา : -
Email       : bjz64@hotmail.com
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
14
Yesterday
117
This Month
1,711
Last Month
2,485
This Year
4,196
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
บุคลากรสายสนับสนุน