เข้าสู่ระบบ  
 
 


 
 
 
Name :   lxbfYeaa lxbfYeaa
  lxbfYeaa lxbfYeaa
Faculty Position :   อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
Executive Position :   หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
Office :   ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 14
Email :   testing@example.com
Tel :   555-666-0606
   
Educational Background :
2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2550 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2548 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Research Interest :
1. การทำความเย็นและระบบปรับอากาศ
2. การประหยัดพลังงาน
3. การเก็บสะสมพลังงาน
Research :
1. สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร (2557), “ศึกษาการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อกลมที่มีการใส่ใบบิดเกลียวเว้นช่วง (Study Enhancement of Heat Transfer in a Tube with Regularly-Spaced Helical Tape)”,การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่ประเทศไทย ครั้งที่ 28 , ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบัง กรุงเทพมหานคร [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Panuwat Hoonpong, Narongsak Arkamanont, Supattarachai Suwannapan, Sirisawat Juengjaroennirachon and Pongget Promvonge (2557), “Effectsof Inclined Baffles on Thermal Characteristics in a Square duct”,The 5 th TSME International Conference on Mechanical Engineering, at The Empress Chiang mai. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Sirisawat Juengjaroennirachon (2558), “Guideline on Applying Heat Pump from Air Conditioning System” , การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6, at King Mongkut’s University of Technology Thonburi Bangkok. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร (2558), “การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มลพิษและภาวะมลพิษ (The Creation of Computer Assisted Instruction on Pollution and Contamination)” , การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. อัศวกรณ์ สามาลย์, ธนภัทร นรการ, ดิเรกฤทธิ์ เต็มหัตถ์, ลลิลธร มะระกานนท์ และสิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร (2559), "การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้สำหรับกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ (Risk Assessment using Fault Tree Analysis for Wooden Furniture Process)” , มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร (2559) , “การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม ( The Creation of Computer Assisted Instruction on Industrial Pollution )” , การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร (2559), “การศึกษาการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยความร้อนทิ้งคืนกลับจาก ระบบปรับอากาศ (A Study of Drying of Agricultural Products using Waste Heat Recovery from Air Conditioning System)” , การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ , ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร (2559), “เครื่องทดสอบเกจวัดความดัน (Test of Pressure Gage )” , การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Sirisawat Juengjaroennirachon (2559) “ A Study of Air Temperature Reduction before Entering the Condenser by Condensed Water of Evaporator Passing through Heat Exchanger ” , ORAL PRESENTATION : HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES ( RUNIRAC IV) , at Buriram Rajabhat University. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร (2560), “การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศโดยการลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าคอนเดนเซอร์โดยใช้น้ำควบแน่นจากอิวาพอเรเตอร์ไหลผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดครีบแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส”, การประชุมวิชาการงานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9, ณ โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร (2560), “การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศโดยใช้น้ำควบแน่นจากอิวาพอเรเตอร์ไหลผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดครีบแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวตลอดแนวท่อ”, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 E-NETT 13th, ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books :
-
Community Services :
1. วิทยากร โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2. วิทยากร คลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงาน ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด จ.สระบุรี
3. วิทยากร คลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงาน ณ บริษัท ซีพีเอฟ หนองแค จ.สระบุรี
4. วิทยากร คลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สาขาความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ณ บริษัท ยิ่งรุ่ง แมชชีน จำกัด จ.สระบุรี
5. วิทยากร การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6. วิทยากร การนำงานวิจัยลงสู่ชุมชน ณ หมู่บ้านรักษาศีล 5 จ.ลพบุรี
7. วิทยากร โครงการการจัดการและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ณ รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. จ.ลพบุรี
8. วิทยากร การออกแบบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ หุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมควบคุม และเทคนิคการปฏิบัติงานในระบบปรับอากาศ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จ.สระบุรี
9. กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ณ วิทยาลัเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
16
Yesterday
135
This Month
199
Last Month
3,151
This Year
25,481
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
lxbfYeaa lxbfYeaa