เข้าสู่ระบบ  
 
 


 
 
 
Name :   lxbfYeaa lxbfYeaa
  lxbfYeaa lxbfYeaa
Faculty Position :   อาจารย์แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Executive Position :   หัวหน้าแขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Office :   ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 อาคาร 20
Email :   testing@example.com
Tel :   555-666-0606
   
Educational Background :
2555 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2548 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Research Interest :
Computer Network and Databases
Research :
1. ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, ธาดา คำแดง และสมมาตร สุบรรณพงษ์ (2559), “เครื่องสับเปลืองมะหร้าวเพื่อใช้เป็นวัสดุปลูกพืช (Coconut Shell Cracking Machine for Making Substrate Culture)” , การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อนพัฒนาท้องถิ่น” , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. สมมาตร สุบรรณพงษ์ (2559), “การอบกากมันสําปะหลังด้วยเครื่องอบแห้งแบบถังหมุน ( Baking cassava pulpwith the drumdryer )” , การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. วงจรกรองความถี่โหมดกระแสหลายหน้าที่ ที่ควบคุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CCCII
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. สมมาตร สุบรรณพงษ์, วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง และจารุมาศ รักทองหล่อ (2561), "การอบแห้งพริกด้วยความร้อนจากเตาเผาแกลบดำที่มีวงแหวนวอร์เทคภายใน (Drying Chili with Waste Heat from Black Rice Husk Furnace with the Internal Vortex Ring)" , การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books :
-
Community Services :
1. จัดอบรม โครงการอบรมขยายตลาดสินค้าเกษตรบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงเรียนวัดศรีโสภณ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
2. วิทยากร โครงการอบรมการประยุกต์วิศวกรรมเพื่อการเกษตร ณ โรงเรียนวัดศรีโสภณ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
13
Yesterday
135
This Month
199
Last Month
3,151
This Year
25,481
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
lxbfYeaa lxbfYeaa