เข้าสู่ระบบ  
 
 


 
 
 
Name :   lxbfYeaa lxbfYeaa
  lxbfYeaa lxbfYeaa
Faculty Position :   อาจารย์แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Executive Position :   หัวหน้าแขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Office :   ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 อาคาร 20
Email :   testing@example.com
Tel :   555-666-0606
   
Educational Background :
2560 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ด.) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
2555 สาขาวิชาไฟฟ้า (ค.อ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระะนครเหนือ
2553 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ค.อ.บ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Research Interest :
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์, วงจรรวม
Research :
1. ธาดา คำแดง และศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ (2558), "วงจรกำเนิดสัญญาณควอเดรเจอร์พื้นฐานของหลักการอินทิเกรเตอร์แบบกลับเฟส และไม่กลับเฟส โดยใช้ไดมอนด์ทรานซิสเตอร์ (Sinusoidal Quadrature Oscillator based on Inverting and Non-inverting Integrators Using Diamond Transistor)” , การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 , ณ อาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 27) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ธาดา คำแดง และนิสากรณ์ สิมมา (2559) , “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดและแก้ปัญาหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญา (A Study of LearningAchievement and Solving Problem Ability in Mathematics by usingActivities Learning Packageon Multiple Intelligences)” , การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, ธาดา คำแดง และสมมาตร สุบรรณพงษ์ (2559), “เครื่องสับเปลืองมะหร้าวเพื่อใช้เป็นวัสดุปลูกพืช (Coconut Shell Cracking Machine for Making Substrate Culture)” , การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อนพัฒนาท้องถิ่น” , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. ธาดา คำแดง (2559), “วงจรกําเนิดสัญญาณควอเดรเจอรโหมดกระแสอันดับสามโดยใช CCCFTA ( A Current-mode Third-order Quadrature Oscillator Based on CCCFTAs )” , การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. สถิตย์พร เกตุสกุล, สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ และธาดา คำแดง (2560), “การเปรียบเทียบสมรรถนะไดโอดแคลมป์และปลายอิ้งคาปาซิเตอร์ในอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ ด้วยเทคนิคการพีดับบลิวเอ็มแบบเลื่อนระดับหลายแคเรียร์”, งานประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books :
-
Community Services :
1. จัดอบรม โครงการการใช้งานโปรแกรม Excel ณ โรงเรียนวัดถนนแค จ.ลพบุรี
2. วิทยากร โครงการอบรมการประยุกต์วิศวกรรมเพื่อการเกษตร ณ โรงเรียนวัดศรีโสภณ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
15
Yesterday
135
This Month
199
Last Month
3,151
This Year
25,481
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
lxbfYeaa lxbfYeaa