เข้าสู่ระบบ  
 
 


 
 
 
Name :   lxbfYeaa lxbfYeaa
  lxbfYeaa lxbfYeaa
Faculty Position :   อาจารย์ประจำหลักสูตร
Executive Position :   -
Office :   ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคาร 14
Email :   testing@example.com
Tel :   555-666-0606
   
Educational Background :
2543 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2537 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2524 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) วิทยาลัยครูเทพสตรี
Research Interest :
1. งานวิจัยทางด้านเครื่องจักรกล
2. โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
3. สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับทางเครื่องจักรกล
Research :
1. สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร, โชติวุฒิ ประสพสุข และสกล นันทศรีวิวัฒน์ (2558), “การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มลพิษและภาวะมลพิษ (The Creation of Computer Assisted Instruction on Pollution and Contamination)” , การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร, โชติวุฒิ ประสพสุข และสกล นันทศรีวิวัฒน์ (2559) , "การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม (The Creation of Computer Assisted Instruction on Industrial Pollution )” , การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. สกล นันทศรีวิวัฒน์ และสิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร (2559), "เครื่องทดสอบเกจวัดความดัน (Test of Pressure Gage )” , การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. การพัฒนารถตัดหญ้าควบคุมด้วยวิทยุบังคับ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. การพัฒนาเครื่องประทับตราสำหรับงานทะเบียน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. การสร้างเครื่องมือผลิตกระดาษจากวุ้นนำ้มะพร้าว
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. การสร้างเครื่องประทับตรานูนบนแผ่นหนัง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. การพัฒนาเครื่องตัดและกดอัดกึ่งอัตโนมัติเพื่อประยุกต์ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์วุ้นน้ำมะพร้าว
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books :
เอกสารประกอบการสอนวิชา ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Community Services :
เครื่องตัดวุ้นนำ้มะพร้าว
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
16
Yesterday
135
This Month
199
Last Month
3,151
This Year
25,481
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
lxbfYeaa lxbfYeaa