เข้าสู่ระบบ  
 
 


 
 
 
Name :   lxbfYeaa lxbfYeaa
  lxbfYeaa lxbfYeaa
Faculty Position :   อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Executive Position :   หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Office :   ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 20
Email :   testing@example.com
Tel :   555-666-0606
   
Educational Background :
2550 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ (วศ.บ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Research Interest :
-
Research :
1. ปิยะพงษ์ แดงขํา (2558), “การหาทิศทางของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่โดยใช้HTML5 สําหรับเทคโนโลยีเสมือนจริง (Direction Finding of Mobile Using HTML5 for Augmented Reality Technology)” , การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 , ณ อาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 27) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ปิยะพงษ์ แดงขำ (2559), "ป้ายบอกสถานที่เสมือนจริงของแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าลพบุรี ด้วยเทคโนโลยี HTML5 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์" , การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล และปิยะพงษ์ แดงขำ (2559), "การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์" , วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559, หน้า 121-127 [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Piyapong Dangkham (2561), “Mobile Augmented Reality on Web-Based for the Tourism Using HTML5”,The 32nd International Conference on Information Networking (ICOIN 2018), at Holiday Inn ChiangMai. Chiang Mai. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books :
-
Community Services :
1. อบรมการสร้าง Joomla สำหรับผู้เริ้มต้นออกแบบเว็บไซต์ วันที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
2. อบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
3. ICE เตรียมวิศวะ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องซอฟแวร์ 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
4. อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม AutoCAD วันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. ICE เตรียมวิศวะ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
6. ICE เตรียมวิศวะ วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
7. TRU LEGO Education Robotics Compentition วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560
8. อบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ EV3 วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ลพบุรี
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
16
Yesterday
135
This Month
199
Last Month
3,151
This Year
25,481
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
lxbfYeaa lxbfYeaa