เข้าสู่ระบบ  
 
 


 
 
 
Name :   รศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม
  Assoc.Prof.Acting 2.LT.Dr.Choochart Phayom
Faculty Position :   อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Executive Position :   -
Office :   ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 อาคาร 20
Email :   choochart.p@lawasri.tru.ac.th
Tel :   098-3971917
   
Educational Background :
2553 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2539 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2535 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ค.บ.) วิทยาลัยครูเชียงราย
Research Interest :
1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
2. โครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
3. เทคโนโลยีงานเชื่อมโลหะ
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการงานอุตสาหกรรม
6. การใช้เทคโนโลยีเหมาะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการเกษตร
8. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนและสถานศึกษา
Research :
1. สุรสิงห์ อารยางกูร, ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ และ ชูชาติ พยอม (2552), “คุณลักษณะของโครงสร้างจุลภาคของรอยเชื่อมของเหล็กกลมคาร์บอนต่ำที่เชื่อมด้วยความเสียดทาน” , การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่. Paper no. AMM 013068 [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ชูชาติ พยอม และศุภชัย แก้วจันทร์ (2553), “การพัฒนาเครื่องสาวไหมแบบกึ่งอัตโนมัติ”, การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2553 หัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Conference on Grassroots Economic Development : Creative Economy Oriented”, วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น. จังหวัดขอนแก่น [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. ชูชาติ พยอม (2555), “การออกแบบและพัฒนาเครื่องสาวไหมพลังงานแสงอาทิตย์”, วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555, หน้า 66-74. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. ชูชาติ พยอม (2555), “การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องสาวไหมแบบกึ่งอัตโนมัติ”, วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555, หน้า 77-88. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. ศุภชัย แก้วจันทร์ และชูชาติ พยอม (2555), “การพัฒนาเครื่องอัดอาหารสำเร็จรูป สำหรับช้าง จังหวัดสุรินทร์”, วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 มกราคม-มิถุนายน 2555, หน้า 77-86. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. อรุณ อุ่นไธสง ชูชาติ พยอม สุรสิงห์ อารยางกูร และศุภชัย แก้วจันทร์ (2555), “การพัฒนาเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็กสำหรับครอบครัว”, วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 มกราคม-มิถุนายน 2555, หน้า 87-98. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. ชูชาติ พยอม ศุภชัย แก้วจันทร์ และวิทยา อินทร์สอน (2556), “การศึกษาพลังงานทางเลือกจากมูลช้างทำถ่านอัดแท่งสู่ชุมชนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์”, วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 มกราคม-มิถุนายน 2556, หน้า 78-89. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. สุรสิงห์ อารยางกูร ชูชาติ พยอม อรุณ อุ่นไธสง และศุภชัย แก้วจันทร์ (2556), “การศึกษาอิฐบล็อกมวลเบาที่มีส่วนผสมของฟางข้าวและเถ้าแกลบ” ,วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 มกราคม-มิถุนายน 2556, หน้า 90-95. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. ชูชาติ พยอม ศุภชัย แก้วจันทร์ และทำนอง ชิดชอบ (2556), “การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์สำหรับชุมชน”, วารสารสักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556, หน้า 1-10. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. สุรสิงห์ อารยางกูร, สมญา ภูนะยา และ ชูชาติ พยอม (2557), “ประสิทธิภาพพลังงานดูดซับของท่อผนังบางที่มีหน้าตัดรูปหลากหลายภายใต้แรงบิด”, วารสาร วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557, หน้า 15-24. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. วิทยา อินทร์สอน และชูชาติ พยอม (2557), “แนวทางการพัฒนาใช้ต้นทุนคุณภาพในงานอุตสาหกรรม”, Industrial Technology Review, ปีที่ 20 ฉบับ 258 พฤษภาคม 2557, หน้า 106-111. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์ ปิ่นชัย พิษณุวงษ์ ชูชาติ พยอม และนิคม ลนขุนทด. (2558), “เทคโนโลยีการผลิตคอนกรีตบล็อกรูปแบบประยุกต์จากหินฝุ่น”, วารสารวิทยาศาสตร์คชสาส์น, ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2528, หน้า 73-81. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร ชูชาติ พยอม สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์และทรงศักดิ์ นิ่มกระโทก (2558), “การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องอัดยาเม็ดสมุนไพร แบบเพลาลูกเบี้ยวชนิด In-Line”, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558, หน้า 1-9. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. วิรัช อนุชานุรักษ์ ชูชาติ พยอม สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์และทรงศักดิ์ นิ่มกระโทก (2558), “การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องพรวนดินและกำจัดวัชพืชแบบใบมีดผสม” วารสารบัณฑิตวิทยาลัย, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558, หน้า 10-18. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. พงศ์ไกร วรรณตรง นิคม ลนขุนทด ชูชาติ พยอม และปิ่นชัย พิษณุวงษ์ (2558), “รูปแบบการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแบบลงทุนและไม่ลงทุน กรณีศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์”, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558, หน้า 54-62. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. อนัญญา บินขุนทด ชูชาติ พยอม ฐาปนา บุญหล้า และวิทยา อินทร์สอน (2558), “กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ให้บริการส่งออกสินค้าข้ามแดนจังหวัดเชียงราย”, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558, หน้า 107-1115. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. เรวัฒน์ เติมกล้า ชูชาติ พยอม ทรงศักดิ์ นิ่มกระโทก และสุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ (2559), “การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกระดาษมูลช้างสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน” , วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559, หน้า 91-101. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. ศุภวัฒน์ พุฒธะพันธ์ ชูชาติ พยอม ศุภชัย แก้วจันทร์ และและมานพ สารสุข (2560), “การพัฒนาเครื่องสับ ย่อยแบบข้ออิสระ”, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560, หน้า 24-35. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. เฉลิมชัย เสียงวังเวง [color=blue]ชูชาติ พยอม
ศุภชัย แก้วจันทร์ และและมานพ สารสุข. (2560), “การพัฒนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยแบบเพลาลูกเบี้ยว”, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย , ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560, หน้า 36-47. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. ชูชาติ พยอม และศุภชัย แก้วจันทร์ (2561), “การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานนโดยผ่านการลงมือปฏิบัติ”, วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561, หน้า 73-89. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. ชูชาติ พยอม และศุภชัย แก้วจันทร์ (2561), “การศึกษารูปแบบการจัดการพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน ในเขตพื้นที่แนวชายแดน ไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”, วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562, หน้า 46-58. 20. การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานโดยผ่านการลงมือปฏิบัติ.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. ศุภชัย แก้วจันทร์ ชูชาติ พยอม และเอกราช นาคนวล (2562), “การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องตีเกลียวเส้นไหมพุ่งแบบ 2 หัวปั่นสำหรับกลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์”, วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562, หน้า 70-82. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร ชูชาติ พยอม และศุภชัย แก้วจันทร์. (2559), “การพัฒนาเครื่องอัดเม็ดยาสมุนไพรแบบเพลาลูกเบี้ยวเยื้องศูนย์สำหรับชุมชนแพทย์แผนไทย อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์” , วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563, หน้า 93-101. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. Artit Ridluan, Surasing Arayangkun and Coochart Phayom (2012), “Unsteady Isothermal Flow Through a Staggered Tude Bundle”, Proceedings of FEDSM 2012-72403 ASME 2012 Fluids Engineering Summer Meeting Conference, July 8th-12th,2012, Rio Grande, Puerto Rico, U.S.A. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Phayom, C. and Ridluan, A. (2015). “The Investigation of the Silk Reeling Machine Performance Powered by Solar Energy.” Journal of Mechanical Engineering and Automation 2015, 5(1) : 29-32 DOI: 10.5923/j.jmea.201505501.04 [คลิก]
Academic Books :
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2545 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏสุรินทร์
2. เอกสารประกอบการสอนวิชา งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 2545 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏสุรินทร์
3. เอกสารประกอบการสอนวิชา การวางแผนและการควบคุมการผลิต 2546 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏสุรินทร์
4. เอกสารประกอบการสอนวิชา การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 2546 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏสุรินทร์
5. เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 2549 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6. ตำราวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต 2549 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7. ตำราวิชา "คู่มือปฏิบัติงานวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม" คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2550.
8. เอกสารประกอบการสอนวิชา การจัดการด้านอุตสาหกรรมการผลิต 2550 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9. เอกสารประกอบการสอนวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น 2550 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10. เอกสารประกอบการสอนวิชา ศึกษาการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิต 2551 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
11. เอกสารประกอบการสอนวิชา การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม 2551 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
12. เอกสารประกอบการสอนวิชา การจัดการเทคโนโลยี 2551 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
13. เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น 2552 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
14. เอกสารประกอบการสอนวิชา วัสดุศาสตร์ 2552 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
15. เอกสารประกอบการสอนวิชา กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม 2552 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
16. เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต 2552 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
17. เอกสารประกอบการสอนวิชา การบริหารงานการผลิต 2555 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
18. เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น 2555 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
19. ตำราวิชา "การบริหารจัดการอุตสาหกรรม" โครงการตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
      กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2555.
20. ตำราวิชา "การบริหารจัดการอุตสาหกรรม" คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2555.
21. ตำราวิชา "คู่มือปฏิบัติงานวิชาเทคโนโลยีงานโลหะแผ่น" คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2555.
22. เอกสารประกอบการอบรม "คู่มือประกอบการฝึกอบรมการขึ้นรูปเสื้อเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง" คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2555.
23. เอกสารประกอบการอบรม "คู่มือการใช้งานเครื่องสาวไหมพลังงานแสงอาทิตย์" คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2556.
24. ตำราวิชา "การบริหารงานการผลิต" คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
      (ได้หนังสือรับการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 342949 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559), 2559.
25. ตำราวิชา "เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต" คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
      (ได้หนังสือรับการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 342950 เมื่อวันที่ 28 มิถุนยน 2559), 2559.
Community Services :
1. วิทยากร อบรมการขึ้นรูปเสื้อเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ กระทรวงพลังงาน
2. วิทยากร อบรมการขึ้นรูปเสื้อเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพลังงาน
3. วิทยากร อบรมการผลิตเสื้อเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว กระทรวงพลังงาน
4. วิทยากร อบรมการผลิตเสื้อเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี กระทรวงพลังงาน
5. วิทยากร อบรมโครงการ 85,000 เยาวชนไทยเพื่อความมั่นคงของชาติเทิดไท้องค์ราชันย์ 85 พรรษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6. วิทยากร อบรมโครงการ 85,000 เยาวชนไทยเพื่อความมั่นคงของชาติเทิดไท้องค์ราชันย์ 85 พรรษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
7. วิทยากร อบรมโครงการ 85,000 เยาวชนไทยเพื่อความมั่นคงของชาติเทิดไท้องค์ราชันย์ 85 พรรษา ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์
8. วิทยากร อบรมโครงการ 85,000 เยาวชนไทยเพื่อความมั่นคงของชาติเทิดไท้องค์ราชันย์ 85 พรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
9. วิทยากร อบรมพัฒนาครูแบบครบวงจร หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
      ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน รุ่นที่ 1 ณ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์
10. วิทยากร อบรมพัฒนาครูแบบครบวงจร หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
      ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน รุ่นที่ 2 ณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
11. วิทยากร อบรมพัฒนาครูแบบครบวงจร หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
      ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมกิจตรง รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
12. วิทยากร อบรมพัฒนาครูแบบครบวงจร หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
      ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน รุ่นที่ 4 ณ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์
13. วิทยากร อบรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตเส้นใยไหมให้กับกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกเสาร์ ด้านเทคโนโลยีการสาวไหม กระบวนการสาวไหม กระบวนการ
      เตรียมเส้นไหม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
14. วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
      ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
15. วิทยากร อบรมค่ายนักคิดนักประดิษฐ์นักสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมพระ
      จังหวัดสุรินทร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
16. วิทยากร อบรมการใช้งานเทคโนโลยีการผลิตเส้นไหม ณ ศูนย์ศิลปหัตถกรรม ออก พบ ตก อำเภอหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
17. วิทยากร อบรมการทำเสื้อเตาด้วยเทคโนโลยี และอบรมการอัดรังผึ้งให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
18. วิทยากร อบรมสาธิตการทำอาหารช้างเพื่อพัฒนาสุขภาพช้าง ณ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
19. วิทยากร อบรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตเส้นใยไหม ให้กับกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกเสาร์ ด้านการใช้เครื่องตีเกลียวเส้นไหม ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
      โคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
20. วิทยากร โครงการวิชาการ "การเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพเพื่อสร้างนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 " โรงเรียนจารย์วิทยาคาร ต.หนองเหล็ก อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์
21. วิทยากร โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ และสุขศึกษา และพลศึกษา หลักสูตร ครูที่ปรึกษาโครงงานอาชีพและเทคโนโลยี
      สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร ต.หนองเหล็ก อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์
22. วิทยากร อบรมพัฒนาทักษะทางความรู้และอาชีพ ภายใต้โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
      มัธยมศึกษาเขต 33
23. วิทยากร อบรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
24. วิทยากร อบรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21 กิจกรรมค่ายวิชาการนักประดิษฐ์ นักคิด
      นักสร้างสรรค์ ไทยแลนด์ 4.0 สร้างนวัตกรรมสำหรับพัฒนาชุมชนโรงเรียนจารย์วิทยาคาร ต.หนองเหล็ก อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์
25. วิทยากร อบรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานทางการศึกษา/มาตรฐานสากล กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ นักคิด นักสร้างสรรค์ ไทยแลนด์ 4.0
      สร้างนวัตกรรมสำหรับพัฒนาชุมชนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
82
Yesterday
90
This Month
1,134
Last Month
2,335
This Year
19,278
Last Year
30,792


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
รศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม