กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
  • รายวิชา
  • บทความ / งานวิจัย

 
 
 
Name :   อาจารย์นนทรัฐ บำรุงเกียรติ
  Nontarat Bumrungkiat
Faculty Position :   หัวหน้าสาขาวิชา
Educational Background :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
Email :   iam_nont@hotmail.com
Homepage :   -
Forum :   -
Office :   อาคาร 20 ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์
Tel :   086-9880338
   
Research interests :
1. การศึกษาการจำลองการเขียน/ อ่านสัญญาณข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้วยโปรแกรม GUI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. การศึกษาการประมวลผลสัญญาณภาพดิจิตอลสำหรับการตรวจข้อสอบปรนัยอัตโนมัติด้วยกระดาษคำตอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books, Innovation, and Services :
Publications :
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
38
Yesterday
47
This Month
1,202
Last Month
1,210
This Year
3,857
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
อาจารย์นนทรัฐ บำรุงเกียรติ