กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
  • รายวิชา
  • บทความ / งานวิจัย

 
 
 
Name :   ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร
  Sirisawat Juengjaroennirachon
Faculty Position :   ผู้รับผิดชอบแขนงวิชา
Educational Background :   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Email :   sirisawat74@hotmail.com
Homepage :   -
Forum :   -
Office :   อาคาร 14 ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์เครื่องกล
Tel :   089-0314330
   
Research interests :
Academic Books, Innovation, and Services :
Publications :
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
32
Yesterday
42
This Month
840
Last Month
1,495
This Year
840
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร