กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
  • รายวิชา
  • บทความ / งานวิจัย

 
 
 
Name :   รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
  Supawat Lawanwisut
Faculty Position :   อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Educational Background :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Email :   s.lawanwisut@hotmail.com
Homepage :   -
Forum :   -
Office :   สำนักงานอธิการบดี
Tel :   081-7362753
   
Research interests :
1. Electrically Controllable Current-mode Universal Filter Employing CCCFTAs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. A 4-Quadrant Analog Multiplier, 2-Quadrant Divider Using only Single CCCFTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. An Aotive-Only Temperature-Insensitive Current-Mode Biquad Filter Based on Differentiator Structures Employing CCCCTAs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. A Synthesis of Low Component Count for Current-mode PID, PI and PD Controllers Employing Single CCTA and Grounded Elements
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. วงจรกรองความถี่เอนกประสงค์โหมดกระแสแบบทูโทมัสด้วย CCCFTA ตัวเดียว
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการออกแบบวงจรนับ ด้วยวิธีการสอนแบบการจับคู่เรียน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books, Innovation, and Services :
Publications :
2558 ตำรา วงจรดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก พิมพ์ครั้งที่ 2
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
40
Yesterday
51
This Month
798
Last Month
1,495
This Year
798
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์