กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
  • รายวิชา
  • บทความ / งานวิจัย

 
 
 
Name :   ดร.ลลิลธร มะระกานนท์
  Lalinthorn Marakanon
Faculty Position :   อาจารย์ประจำแขนงวิชา
Educational Background :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (อส.ม.)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Email :   m.lalinthorn@hotmail.com
Homepage :   -
Forum :   -
Office :   อาคาร 20 ชั้น 7 ห้องพักอาจารย์
Tel :   081-8519177
   
Research interests :
1. Quality Perception towards Purchase Decision of Environment- Friendly Electric Appliance Products in Thailand
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดสมดุลของสายงานผลิตโดยวิธีของกิลบริดจ์และเวสเตอร์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ สำหรับบริษัทผู้ผลิตอาหารประเภทแป้ง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้ สำหรับกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพในการพัฒนาซอฟแวร์ต้นแบบเพื่อการพยากรณ์ปริมาณความต้องการสินค้าสำหรับบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา โรงงานผลิตขนมปังกระเทียมขนาดย่อม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. การพัฒนาระบบช่วยเหลือการตัดสินใจในการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาของปริมาณความต้องการสินค้า สำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทำด้วยไม้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books, Innovation, and Services :
Publications :
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
40
Yesterday
51
This Month
798
Last Month
1,495
This Year
798
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ดร.ลลิลธร มะระกานนท์