กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
  • รายวิชา
  • บทความ / งานวิจัย

 
 
 
Name :   ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง
  Witoon Chingtuaythong
Faculty Position :   อาจารย์ประจำคณะ
Educational Background :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)
Email :   witoon_9912@hotmail.com
Homepage :   -
Forum :   -
Office :   อาคาร 14 ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์
Tel :   086-3976380
   
Research interests :
1. A Study of Heat Transfer Enhancement by using Triangular V-ribs in Round Tube
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของท่อกลมด้วยการใส่ครีบรูปตัววี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. การเพิ่มสมรรถนะความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีแหวนรูปตัววีแบบไม่เต็มความยาว
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. การศึกษาการพาความร้อนในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการใส่วงแหวน 5 เหลี่ยม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books, Innovation, and Services :
Publications :
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
11
Yesterday
46
This Month
886
Last Month
1,495
This Year
886
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง