กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
ในวันที่ 4 มกราคม 2559 อาจารย์กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต เป็นตัวแทนสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2559 ให้กับสำนักงานอธิการบดี กองกลาง กองบริการการศึกษา กองคลัง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สร้างเมื่อ 8 มี.ค. 2559  เวลา 17:07
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูล
เข้าสู่หน้าหลัก OPAC
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ภาพกิจกรรม ร่วมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2559