กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดทำปฏิทินกำหนดการนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ให้กับนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจริงในสถานประกอบการภาครัฐ และเอกชน โดยมีลักษณะงานที่ตรงกับแขนงวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานประกอบการที่มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความชำนาญ และเจตคติต่อวิชาชีพ

สร้างเมื่อ 1 มี.ค. 2559  เวลา 16:17
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูล
เข้าสู่หน้าหลัก OPAC
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปฏิทินกำหนดการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558