กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
รับมอบอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Mikro Tik..
วันที่ 25 เมษายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 8 พ.ค. 2561  เวลา 13:16 
แสดงความยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2560..
วันที่ 4 มีนาคม 2561 อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 4 พ.ค. 2561  เวลา 14:14 
โครงการอบรมหลักสูตร MikroTik สำหรับผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบ..
ในวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร MikroTik สำหรับผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบ ให้กับบุคคลภายน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 2 พ.ค. 2561  เวลา 10:56 
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลหนังสือ
สืบค้น OPAC
สมัครสมาชิกห้องสมุด
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือการสืบค้น OPAC
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Free Counter
Free Counter
ภาพกิจกรรม