กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
ในวันที่ 22-23 เมษายน 2558 ทางสาขาวิชาได้จัดกิจกรรม ICE ส่งเสริมสุขภาวะ ให้กับนักศึกษาภายในสาขาวิชา โดยมีการแข่งขันกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ การประกวดดนตรีโฟล์คซอง การแข่งขันเปตอง การแข่งขันหมากกระดาน และส่งเสริมการอ่าน "หนังสือเล่มโปรด" ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นที่อาคาร 14 ห้อง 302 และสนามเปตองมหาวิทยาลัย
สร้างเมื่อ 27 พ.ย. 2558  เวลา 9:43
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูล
เข้าสู่หน้าหลัก OPAC
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ภาพกิจกรรม ICE ส่งเสริมสุขภาวะ 2558