กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
กองนโยบายและแผนได้จัดทำระบบประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 ขอความกรุณานักศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลการประเมินการสอนประจำปีการศึกษา 1/2558 ตามคู่มือเอกสารแนบ
และคลิก แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

สร้างเมื่อ 20 พ.ย. 2558  เวลา 14:02
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูล
เข้าสู่หน้าหลัก OPAC
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558