กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
ชื่อปริญญานิพนธ์                           : การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการลดต้นทุนในกระบวนการบรรจุน้ำดื่ม
                                                            โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง KAIZEN
ผู้วิจัย                                                : นาย โสภณ   เกิดสมบัติ
                                                            นาย ณัฐกิตติ์   ทั่งทอง
                                                            นาย ณัฐพงษ์   เชยชม
สาขาวิชา (แขนงวิชา)                    : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม)
                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์   : อาจารย์ ดร.ลลิลธร มะระกานนท์
ปีการศึกษา                                      : 2560
    ไฟล์เอกสารปริญญานิพนธ์

สร้างเมื่อ 8 พ.ย. 2561  เวลา 16:37
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลหนังสือ
สืบค้น OPAC
สมัครสมาชิกห้องสมุด
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือการสืบค้น OPAC
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Free Hit Counters
Free Hit Counters
การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการลดต้นทุนในกระบวนการบรรจุน้ำดื่ม