กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงการวางแผนการผลิต กรณีศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขวดนม สร้างเมื่อ 8 พ.ย. 2561  เวลา 16:37 
 การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการลดต้นทุนในกระบวนการบรรจุน้ำดื่ม สร้างเมื่อ 8 พ.ย. 2561  เวลา 16:37 
 การวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาในกระบวนการฉีดหลอดพลาสติก สร้างเมื่อ 8 พ.ย. 2561  เวลา 16:35 
 การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างเมื่อ 8 พ.ย. 2561  เวลา 15:53 
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลหนังสือ
สืบค้น OPAC
สมัครสมาชิกห้องสมุด
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือการสืบค้น OPAC
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Free Hit Counters
Free Hit Counters
ผลงานนักศึกษา