กำหนดการสำคัญ

  • ส่งบทความ

      26 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561

  • ประกาศผลการพิจารณา  15 มิถุนายน 2561
  • ส่งบทความสมบูรณ์   30 มิถุนายน 2561
  • งานประชุมวิชาการ  12 -13 กรกฎาคม 2561

เอกสารต่างๆกำหนดการจัดงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4

:: 12-13 กรกฎาคม 2561 ::

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร