กำหนดการสำคัญ

  • ส่งบทความ  26 เมษายน - 15 มิถุนายน 2561
  • ประกาศผลการพิจารณา

      25 มิถุนายน 2561

  • ส่งบทความสมบูรณ์   28 มิถุนายน 2561
  • งานประชุมวิชาการ  12 -13 กรกฎาคม 2561

เอกสารต่างๆกำหนดการจัดงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4

:: 20 มิถุนายน 2561 ::

กำหนดการการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่


งานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4

:: 19 เมษายน 2561 ::

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร