กำหนดการสำคัญ

  • ส่งบทความ  26 เมษายน - 15 มิถุนายน 2561
  • ประกาศผลการพิจารณา  25 มิถุนายน 2561
  • ส่งบทความสมบูรณ์   28 มิถุนายน 2561
  • งานประชุมวิชาการ 

     12 -13 กรกฎาคม 2561


เอกสารต่างๆ

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4   (4 th  I-TECH CON)

การวิจัยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศชาติ ดังนั้นงานวิจัยจึงเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของความสามารถในการเพิ่มการแข่งขันทั้งของบุคคลและประเทศชาติ การพัฒนาประเทศไทยจึงจำเป็นต้องสร้างปัญญา ทักษะ การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งอุดมปัญญา ซึ่งกระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญในการสร้างปัญญา พัฒนาประเทศ หากว่าได้มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ หรือมีการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประทเศชาติตลอดจนการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่สูงขึ้นไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อการวิจัย การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ขึ้น

ผลลัพธ์ของการจัดการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะก่อประโยชน์โดยตรงในการเผยแพร่งานวิจัยต่อสังคมแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งกับองค์การวิชาการและชุมชน และช่วยส่งเสริมพัฒนานักวิจัย ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ สร้างบรรยากาศทางวิชาการและสังคมวิจัยอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติและสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยที่ยั่งยืนสืบไป