วารสารเทพสตรี I-Tech ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งแบบตีพิมพ์(print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(Online) โดยวารสารรูปแบบตีพิมพ์ ISSN 1905-6648(print) ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือน มกราคม -มิถุนายน 2556 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2673-0561(Online)
ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม -มิถุนายน 2562

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการอุตสาหกรรม

ลักษณะบทความ
- ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อนหรือต้องไม่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในวารสารอื่น
- ต้องเป็นผลงานวิจัยที่มีผลกระทบในวงกว้างที่ไม่ใช่งานวิจัยในระดับสถาบัน

เกณฑ์การพิจารณาบทความ
บทความจะต้องผ่านการ peer-review แบบ double blinded จากผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน

กำหนดการออกวารสาร
ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม