กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
   
 
  ผลงานนักศึกษา  
   
  ดาวน์โหลด  
 
 
กิจกรรมภายในสาขาวิชา
ศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล...
วันที่ 15-18 มกราคม 2561 อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร อ่านต่อ...16 พ.ค. 2561
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่การทำงาน ควบคุมเคร...
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 อ.ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่ อ่านต่อ...16 พ.ค. 2561
ทดสอบงานวิจัยเครื่องตัดวุ้นน้ำมะพร้าว และเครื่องกดอัดว...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้ทำการทดสอบงานวิจัยเครื่องตัดว อ่านต่อ...16 พ.ค. 2561
นำเสนองานวิจัยของนักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล...
วันที่ 5 และ 11 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ได้มีการนำเสนอผลงานจากการวิจัย ณ ลานกิจกรรมอาคาร 14 อ่านต่อ...16 พ.ค. 2561
งานเลี้ยงเครื่องกลสัมพันธ์ 2557...
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ได้จัดงานเครื่องกลสัมพันธ์ขึ้น เพื่อให้ศิษย์เก่า ศิษย์ใหม่ท อ่านต่อ...8 มี.ค. 2559
 
 
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลหนังสือ
สืบค้น OPAC
สมัครสมาชิกห้องสมุด
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือการสืบค้น OPAC
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Free Website Counter
Free Website Counter
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล