หน้าแรก

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นระบบที่สำคัญต่อการการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  และสังคม   อุปกรณ์ที่นำมาใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีอยู่หลากหลายผู้ผลิต  และมีการใช้งานที่แตกต่างกัน   ผู้ผลิตอุปกรณ์จะกำหนดใบรับรองสำหรับผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบเพื่อเป็นการยืนยันว่า  บุคคลดังกล่าวมีความสามารถในการดูแลระบบอย่างมีประสิทธิภาพ  บริษัท MikroTik ก็เป็นผู้ผลิตรายหนึ่งจากประเทศ Latvia ที่มีการกำหนดใบรับรองมาตรฐานสำหรับผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบ

สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และเล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องทำให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้านระบบเครือข่ายในระดับที่องค์กรเอกชนให้การยอมรับ  ทางสาขาวิชาฯ จึงได้มีการร่วมมือกับ บริษัท วีอาร์โปรเซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีหลักสูตรอบรมการใช้งาน MikroTik และจัดสอบเพื่อออกใบรับรองมาตรฐานผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบ  ดำเนินการจัดการอบรมเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปสอบขอรับใบรับรองมาตรฐานต่อไป