เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทเรียนดี และประเภทเสริมโอกาส โดยเรียนเชิญ ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในมอบทุนการศึกษาจำนวน 7 ทุน ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลมอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการมอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน และอาจารย์นิสากรณ์ สิมมา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนมอบทุนการศึกษาจำนวน 3 ทุน ณ ห้องประชุม iTech ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 13.00-14.00 น.
สร้างเมื่อ 28 มี.ค. 2559  เวลา 11:12
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
18
Yesterday
117
This Month
1,711
Last Month
2,485
This Year
4,196
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม พิธีมอบทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม