เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

พฤติกรรมทางความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่ดจัตุรัสที่ติดตั้งปีกบางขวางแนวการไหล                                                                                                                           1
 Thermal Charocteristics in a Square-Duct Heat Exchanger with Winglets Ploced in Central Core Flow
 สุริยา โชคเพิ่มพูน, สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, โชติวุฒิ ประสพสุข และ พงษ์เจต พรหมวงศ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์บนพื้นฐานของหลักการอินทิเกรเตอร์แบบกลับเฟส และไม่กลับเฟส โดยใช้ไดมอนด์ทรานซิสเตอร์                                                                     10
 Sinusoidal Quadrature Oscillator based on Inverting and Non-inverring Integrators Using Diamond Transistor
 ธาดา คำแดง และ ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การปรับปรุงสายอากาศแบบช่องเปิดแบบแถบกว้างสำหรับระบบการสื่อสารไร้สาย                                                                                                                                                      16
 Improved Wide-band Slot Antenna for Wireless Communication System
 เทพ เกื้อทวีกุล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การออกแบบสายอากาสช่องเปิดสองความถี่ที่มีแผ่นสตริปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้วิธี FDTD สำหรับประยุกต์ใช้งานโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย                                                                     22
 Design of Dual Frequency Slot Antenna with Ractangular Strip Using FDTD Method for WLAN Applications
 เทพ เกื้อทวีกุล, โยธิน ป้อมปราการ และ เพ่ง วศินวงศ์สว่าง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาปัจจัยทางลักษณะเชื้อเพลิงที่มีผลต่ออัตราการลุกลามของไฟจากการเผาตอซังข้าว                                                                                                                                    28
 Examination of Fuel Characteristics Affecting Fire Spread Ratein Burning Rice Stubble
 พงษ์ธร วิจิตรกูล, เจนศกดิ์ คชนิล และ สมเจตน์ บุญชื่น
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตระบบประจุไฟและระบบสตาร์ทในรถยนต์                                                                                                                                                          37
 The Construction and Evaluation Efficiency of the Demonstrator of the Charging System and Starting System in Vehicle
 ชัชวาล นิมโรธรรม, นรินทร์ กุลนภาดล, วิษณุ ปาจันทร์ และ มานพ บุตรดาเลิศ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การปรับปรุงประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาเครื่องจักรสายการผลิตชิ้นส่วน GEAR DICK SPINDLE รุ่น KZL กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์                                          45
 Improvement of Machinery Maintenance Efficiency in Production Line: KZL Model Gear Kick Spindle Part A Case Study of Auto Part Production Industries
 เษกสรร สิงห์ธนู, จักรพันธ์ ปิ่นทอง, ไพฑูรย์ ขจรวุฒินันทชัย และ นิติกร ทุมประสิทธิ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลกระทบต่อคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตที่เกิดจากคุณภาพน้ำในส่วนผสมคอนกรีตที่ได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดพิษณุโลก                                 61
 Effect of mixing water obtained from different natural sources in Phitsanulok Province on the physical and mechanical properties of concrete
 เอื้อบุญ ที่พึ่ง, จิรา ธรรมนิยม และ ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประยุกต์ใช้อิฐมอญซีเมนต์ผสมเถ้าแกลบสำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัย                                                                                                                                                                67
 Applied of Soil-Cement Brick with Husk Ash for A Housing Construction
 วิพล ไชยชนะ


  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
37
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี