เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

พฤติกรรมทางความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่ดจัตุรัสที่ติดตั้งปีกบางขวางแนวการไหล                                                                                                                           1
 Thermal Charocteristics in a Square-Duct Heat Exchanger with Winglets Ploced in Central Core Flow
 สุริยา โชคเพิ่มพูน, สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, โชติวุฒิ ประสพสุข และ พงษ์เจต พรหมวงศ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์บนพื้นฐานของหลักการอินทิเกรเตอร์แบบกลับเฟส และไม่กลับเฟส โดยใช้ไดมอนด์ทรานซิสเตอร์                                                                     10
 Sinusoidal Quadrature Oscillator based on Inverting and Non-inverring Integrators Using Diamond Transistor
 ธาดา คำแดง และ ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การปรับปรุงสายอากาศแบบช่องเปิดแบบแถบกว้างสำหรับระบบการสื่อสารไร้สาย                                                                                                                                                      16
 Improved Wide-band Slot Antenna for Wireless Communication System
 เทพ เกื้อทวีกุล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การออกแบบสายอากาสช่องเปิดสองความถี่ที่มีแผ่นสตริปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้วิธี FDTD สำหรับประยุกต์ใช้งานโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย                                                                     22
 Design of Dual Frequency Slot Antenna with Ractangular Strip Using FDTD Method for WLAN Applications
 เทพ เกื้อทวีกุล, โยธิน ป้อมปราการ และ เพ่ง วศินวงศ์สว่าง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาปัจจัยทางลักษณะเชื้อเพลิงที่มีผลต่ออัตราการลุกลามของไฟจากการเผาตอซังข้าว                                                                                                                                    28
 Examination of Fuel Characteristics Affecting Fire Spread Ratein Burning Rice Stubble
 พงษ์ธร วิจิตรกูล, เจนศกดิ์ คชนิล และ สมเจตน์ บุญชื่น
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตระบบประจุไฟและระบบสตาร์ทในรถยนต์                                                                                                                                                          37
 The Construction and Evaluation Efficiency of the Demonstrator of the Charging System and Starting System in Vehicle
 ชัชวาล นิมโรธรรม, นรินทร์ กุลนภาดล, วิษณุ ปาจันทร์ และ มานพ บุตรดาเลิศ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การปรับปรุงประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาเครื่องจักรสายการผลิตชิ้นส่วน GEAR DICK SPINDLE รุ่น KZL กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์                                          45
 Improvement of Machinery Maintenance Efficiency in Production Line: KZL Model Gear Kick Spindle Part A Case Study of Auto Part Production Industries
 เษกสรร สิงห์ธนู, จักรพันธ์ ปิ่นทอง, ไพฑูรย์ ขจรวุฒินันทชัย และ นิติกร ทุมประสิทธิ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลกระทบต่อคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตที่เกิดจากคุณภาพน้ำในส่วนผสมคอนกรีตที่ได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดพิษณุโลก                                 61
 Effect of mixing water obtained from different natural sources in Phitsanulok Province on the physical and mechanical properties of concrete
 เอื้อบุญ ที่พึ่ง, จิรา ธรรมนิยม และ ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประยุกต์ใช้อิฐมอญซีเมนต์ผสมเถ้าแกลบสำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัย                                                                                                                                                                67
 Applied of Soil-Cement Brick with Husk Ash for A Housing Construction
 วิพล ไชยชนะ


  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี