เข้าสู่ระบบ  
 
 
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
61
Yesterday
64
This Month
1,547
Last Month
2,479
This Year
24,434
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี