เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
44
Yesterday
46
This Month
0
Last Month
1,917
This Year
4,173
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี