เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

การศึกษาสัญญาณอ่านกลับของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้วยการจำลองสื่อบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็กแบบหกเหลี่ยม                                                                                                                    1
 A Study of Readback Signal of Hard Disk Drive [HDDs] using Hexaganal Magnatic Recording Medle Modeling
 นนทรัฐ บำรุงเกียรติ และ ชานนท์ วรีสาร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเรียนรู้แบบเบย์สช่วยในการออกแบบระบบสนับสนุนเฝ้าระวังและติดตามงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษาเทศบาลตำบลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี                                    5
 Learning Bayesian assisted in the design of systems to support surueillance and manitoring Prevantion and Mitigation Prebention and Mitigetion case
 study district Wihan Oseng Province Saraburi
 ณมน วรธนานุวงศ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การออกแบบ N-channal DTMOS สำหรับวงจรกำเนิดสัญญาณชนิดวงแหวนที่กินกำลังงานต่ำ                                                                                                                                      13
 N-channal Dynamic Threshald MOSFET Design for Law Power Ring Oscilletors
 ธาดา คำแดง และ ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การสังเคราะห์วงจรขยายในโหมดกระแสด้วย VDTA ตัวเดียวที่ต่อใช้งานด้วย LM13700                                                                                                                                              19
 A Synthesis Current-mode Amplifier Emplaying Single VDTAlmplementationwith LM13700
 ชิติสรรค์ วิชิโต, วุฒิพงษ์ พิชิตวงศ์, พุทธาวุฒิ ลีกุลธร และ สมชาย ศรีสกุลเตียว
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วงจรกรองแถบความถี่ผ่าน Chebyshav อันดับหกรูปแบบกระแสชนิดขั้นบันไดโดยใช้ DTA-C                                                                                                                                       27
 Current-mode Chabyshev Ladder Band-pass Filter Using DTA-C
 เทิดศักดิ์ กันโต, พสธร ยิ่งเจริญรัตน์, พันธกานต์ แสงแก้ว และ พิพัฒน์ พรหมมี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อิทธิพลของครีบที่มีผลต่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน                                                                                                                                                                                               33
 Influence Fins Effect of Heat Exchanger
 ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ และ พงษ์เจต พรหมวงศ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การออกแบบวงจรสวิทชิ่งความถี่ต่ำควบคุมโซลินอยด์วาล์ว ชุด Hydraulic Demper เพื่อลดความร้อนสะสมป้องกันเครื่องจักร                                                                                        37
 Design the switching technique with low frequency control the solanold valve for reduced teat transfar of solenold valve for protect gas turbine and HRSG trip
 ปพณ สะอาดยวง และ สุรชาติ ลี้รากรีผล


  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
38
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี